Projekt zmian w kodeksie karnym oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym trafił właśnie do opiniowania. Wprowadza szereg zmian dotyczących alimentów ale też m.in. rozwodów.

Utrudnianie kontaktów z rodzicem uderza w dobro dziecka

Resort sprawiedliwości wskazuje, że dobro dziecka jest zagrożone również, gdy jeden z rodziców utrudnia drugiemu kontakty z nim lub sprawowanie pieczy naprzemiennej. Chce wprowadzić nowy typ przestępstwa. Zgodnie z projektowaną zmianą takie zachowanie będzie zagrożone karą ograniczenia wolności lub grzywny. Autorzy w uzasadnieniu podkreślają, że "nie wydaje się zasadne wprowadzenie sankcji w postaci kary pozbawienia wolności". 

 Ściganie przestępstwa ma następować na  wniosek pokrzywdzonego. Karze nie będzie podlegać rodzic, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego wykona orzeczenie albo ugodę. 

MS wyjaśniania zmiany tym, że często w "głęboki konflikt" pomiędzy rodzicqami angażowane są małoletnie dzieci.

- Rozwiązanie to powinno w znacznie większym, niż obecnie zakresie, wymusić na stronie zobowiązanej wykonywanie orzeczeń, poszukiwanie porozumienia ze stroną uprawnioną oraz współpracę stron - dodano.

Alimenty do 25 roku życia

Projekt wprowadza też do art. 133 dotyczącego świadczeń alimentacyjnych paragraf 4, zgodnie z którym: świadczenie alimentacyjne rodzica względem dziecka wynikające z orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia 25 lat.

Alimenty natychmiastowe

W opiniowanej regulacji znalazły się zapisy dotyczące zapowiadanych przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro natychmiastowych świadczeń alimentacyjnychBędzie je można uzyskać - jak zapewnia resort - "bez długiego i żmudnego procesu", a równocześnie nie oznaczają zamknięcia możliwości starania się o wyższe alimenty w zwykłym postępowaniu. 

Wysokość projektowanego świadczenia określana byłaby na podstawie specjalnego algorytmu, uwzględniającego m.in. wynagrodzenia minimalne na kolejny rok.

Od uzyskanej kwoty bazowej obliczana byłaby kwota alimentów: 50 proc. na pierwsze dziecko, po 45,75 proc. na każde z dwójki dzieci, po 41,5 proc. przy trójce dzieci, 37,25 przy czwórce i 33 proc. przy piątce. Wysokość tych alimentów ma być corocznie aktualizowana. 

W projekcie nie ma zróżnicowania tych kwot w zależności od wieku dziecka. 

Polecamy: Komentarz praktyczny„Rafał Wąworek, Stosowanie przez sądy rodzinne konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, LEX/el. 2017”>>