Sejm uchwalił ostatecznie ustawę 11 sierpnia br., przyjmując jedną poprawkę Senatu.

Zgodnie z tą ustawą, przepisy dotyczące świadczenia audiowizualnych usług medialnych mają zostać dostosowane do dyrektywy Unii Europejskiej. Związane jest to z obowiązkiem implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1808 z 14 listopada 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku.

Chodzi m.in. o wprowadzenie nowych regulacji dla dostawców platform udostępniających wideo oraz modyfikację przepisów dotyczących ochrony konsumentów, w tym szczególnie małoletnich.

Wprowadzone są przepisy dotyczące prowadzenia działalności związanej z dostarczaniem platform udostępniania wideo. Chodzi o:

 • zapewnienie odbiorcom podstawowych informacji dotyczących dostawców platform;
 • zgłoszenie platformy udostępniania wideo do wykazu prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w systemie teleinformatycznym (zgłoszenie będzie zawierać podstawowe informacje). Wzór zgłoszenia i wykazu zostaną określone w rozporządzeniu KRRiT;
 • zakaz umieszczania treści nawołujących do przemocy i popełniania określonych w ustawie przestępstw, zagrażających prawidłowemu rozwojowi małoletnich (bez stosowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych);
 • wyeliminowanie treści zabronionych, bądź ich udostępnianie w sposób zgodny z prawem w ramach kontroli ex post;
 • obowiązek stworzenia mechanizmu składania skarg, tak aby odbiorcy treści na platformie mieli zapewniony łatwy sposób sygnalizowania dostawcom platform o naruszeniach przepisów w treściach umieszczanych na platformie.

 

Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz, Monika Nowikowska, Krzysztof Wąsowski

Sprawdź  
POLECAMY

Zmodyfikowane reguły umieszczania reklam w usługach medialnych:

 • dokonano podziału doby na trzy przedziały czasowe, z czego dwa zawierają ograniczenia emisji reklam:
 • 06.00-18.00 – 20% tego czasu może być przeznaczone na reklamę, nie może to jednak przekroczyć 144 minut;
 • 18.00-24.00 – 20% tego czasu może być przeznaczone na reklamę, nie może to jednak przekroczyć 72 minut.
 • odejście od generalnego zakazu lokowania produktu i wprowadzenie dopuszczalności lokowania produktu jako zasady, od której przewidziane są wyjątki;
 • wprowadzono możliwość przerywania reklamami filmów dla dzieci, dłuższych niż 60 minut. Pozostałe treści skierowane do dzieci w dalszym ciągu nie będą mogły być przerywane reklamami.
 • dodano zakaz nadawania reklam o papierosach elektronicznych.

Czytaj: UOKiK zarzuca Orange naruszanie praw konsumentów przy rozliczaniu płatnych usług>>
 

Zmodyfikowane regulacje dotyczące ochrony konsumentów, w szczególności małoletnich:

 • doprecyzowano zakaz udostępniania audycji lub innych przekazów zawierających treści nawołujących do nienawiści, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
 • wprowadzono odpowiednie oznaczenia opisujące charakter prezentowanych treści, które będą wskazywać, jakie rodzaje zagrożeń dla osób małoletnich znajdują się w audycji lub innym przekazie;
 • wprowadzono zakaz przetwarzania przez nadawców do celów handlowych danych osobowych małoletnich.


Zmienione mają być zasady promowania i wspierania twórczości europejskiej przez dostawców usług medialnych. Projekt przewiduje też zmodyfikowanie reguły dotyczącej stosowania udogodnień dla niepełnosprawnych w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie.

Zmienione zostały przepisy dotyczące kompetencji i funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:

 • umożliwiono podejmowanie działań wobec platform udostępniania wideo;
 • nałożono obowiązek uzasadniania działań podejmowanych w zakresie odwołania członków KRRiT.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.