Policja została skierowana do dodatkowych zadań związanych z pandemią koronawirusa, takich jak pilnowanie osób na kwarantannie i mandaty za nieprzestrzeganie zakazu wychodzenia z domu. Powstaje pytanie, czy w tej sytuacji możemy czuć się bezpiecznie? Czy przestępstwa pospolite takie jak kradzieże i rozboje nie będą zaniedbywane?

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do eksperta dr Izabeli Jankowska-Prochot, pracownika Komendy Głównej Policji, wykładowcy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Epidemia wymaga kontroli

- Policjanci kontrolując osoby przebywające na kwarantannie realizują spoczywające na nich obowiązki. Wynikają one m.in. z art. 1 ustawy o Policji, zgodnie z którym formacja ta z założenia ma służyć społeczeństwu i została powołana do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Niewątpliwie zaś stan epidemii na terenie całego państwa owemu bezpieczeństwu zagraża - wyjaśnia dr Jankowska-Prochot.

Czytaj: Kwarantanna stosowana do tej pory najczęściej w więzieniach>>

Poza tym obowiązki policjantów w tym zakresie mogą także wynikać także z Zarządzenia Nr 213 Komendanta Głównego Policji z 28 lutego 2007 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego - podkreśla ekspert z KG.

Czytaj w LEX: Zagrożenie koronawirusem a prawo do prywatności >

Dzielnicowi w pogotowiu

Przytoczony w § 3 cytowanego aktu normatywnego katalog sytuacji kryzysowych, a zwłaszcza definicja zawarta w pkt. 8 zgodnie z którą sytuacją kryzysową może być de facto każde zdarzenie mogące „spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi lub mienia, a także dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, charakteryzujące się możliwością utraty kontroli nad przebiegiem wydarzeń albo eskalacji zagrożeń” umożliwia zorganizowanie przez Komendanta Głównego Policji czy wojewódzkiego lub stołecznego policji operacji policyjnej do zwalczania tych zagrożeń,

W obecnym stanie faktycznym kontrolowanie osób objętych kwarantanną jest realizowane przez dzielnicowych w ramach „zwykłego” obchodu rejonu służbowego. Oni też w największym stopniu realizują obowiązek kontrolowania przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i realizują zadania z zakresu profilaktyki społecznej polegającej m.in. informowaniu mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielaniu instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach etc.

Są już na przykład pierwsze reakcje policji na oszustów, którzy informują o  sprzedaży szczepionki na koronowirusa CORVID -19 za 70 tys. zł. Komenda Główna Policji oraz Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich ostrzegły przed  ogłoszeniami związanymi także np.z przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. rezerw krajowych NBP.

Czytaj: Żerujący na koronawirusie oszuści będą blokowani>>