Deklarację taką minister złożyła 18 maja br. podczas Gali Rodzicielstwa Zastępczego w Wieliczce. 

Z informacji Marleny Maląg wynika, że w jej resorcie trwają pracę nad nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. - Tutaj trzeba lekko posypać głowę popiołem, bo ta ustawa powinna już być dawno przeprocedowana. Ale procedury legislacyjne się trochę przeciągnęły. Miałyśmy umowę z panią przewodniczącą sejmowej komisji polityki społecznej rodziny Urszulą Rusecką, że kiedy spotkamy się tutaj w Małopolsce, to będziemy w trakcie procedowania tej ustawy. Liczę na to, że na następnym posiedzeniu Sejmu te słowa już przerodzą się w konkretne działania - powiedziała.

Według jej zapowiedzi, proponowane zmiany wyjdą naprzeciw oczekiwaniom rodzin zastępczych. - Są one związane zarówno z podniesieniem wynagrodzeń, z wprowadzeniem odpowiedniego systemu teleinformatycznego, który będzie pomagał koordynować i zabezpieczać dzieci - wskazała minister. Dodała, że zmiany mają dotyczyć także z samego funkcjonowania pieczy zastępczej. - Proces deinstytucjonalizacji jest dla nas bardzo ważny - podkreśliła Marlena Maląg.

 


Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej

Jak podkreślało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, prezentując kilka miesięcy temu wstępny projekt, ma on na celu przede wszystkim poprawę sytuacji rodzin zastępczych, a w efekcie dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w domu biologicznym.

 – Jedną z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych zmian jest deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej. Chodzi o to, by dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji, zapewnić prawdziwy dom. Projekt stanowi krok milowy w tym kierunku. To wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Odchodzimy od opieki instytucjonalnej i stawiamy na rozwój rodzinnej pieczy zastępczej – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak podkreśla minister, w szczególnych sytuacjach decyzje wojewody odnośnie do placówek – zgodnie z projektem – powinny być poprzedzone opinią Rzecznika Praw Dziecka.

Więcej: Projekt - piecza zastępcza bardziej rodzinna, mniej instytucjonalna>>