Szef UODO zauważa, że ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, która reguluje zasady opieki nad dziećmi w żłobkach, nie zawiera przepisów, które ustanawiałyby jednolite zasady sposobu ogłaszania informacji o przyjęciu lub nieprzyjęciu danego dziecka do żłobka, pozostawiając podmiotowi tworzącemu żłobek możliwość określenie tej kwestii w statucie. I przyznaje, że obecnie minister ds. rodziny, pracy i polityki społecznej nie wydał rozporządzenia na podstawie tzw. specustawy ws. koronawirusa, które wprowadzałoby odrębne unormowania w zakresie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do żłobków czy też innych form opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, tak jak to zrobił minister edukacji narodowej w stosunku do przedszkoli i szkół.  

Czytaj: Listy kandydatów publicznie dostępne na stronach szkół>>
 

Decyduje podmiot prowadzący żłobek

- Zatem wybór sposobu informowania rodziców (opiekunów dzieci) o wynikach rekrutacji należy do podmiotu tworzącego żłobek. Obowiązujące przepisy nie stanowią przeszkody do przekazywania informacji o wynikach rekrutacji do żłobka za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej - stwierdza prezes UODO.

Czytaj w LEX: Dopuszczalność uchwał JST w sprawie dodatkowych punktów dla szczepionych dzieci w rekrutacjach do przedszkoli >

Zastrzega jednak, że informacje o wynikach rekrutacji zawierające dane osobowe dzieci powinny być odpowiednio zabezpieczone, i powinny trafić bezpośrednio do osoby uprawnionej do ich uzyskania. Jeżeli podmiot tworzący żłobek pozyskał od rodziców lub opiekunów dzieci informacje o ich numerach telefonów lub adresach skrzynek elektronicznych w celu kontaktu z tymi osobami, to za pośrednictwem tych środków komunikacji może przekazać tym osobom informacje o wynikach rekrutacji. 

 


Podstawą do przetwarzania danych kontaktowych rodziców będzie art. 6 ust. 1 lit c (obowiązek prawny) w związku z art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Należy przy tym pamiętać, że zakres pozyskanych informacji powinien być adekwatny i niezbędny do celu ich udostępnienia, jakim będzie poinformowanie rodzica lub opiekuna o przyjęciu lub nieprzyjęciu jego dziecka do żłobka oraz stosowny do przyjętego sposobu informowania.

Sprawdź w LEX: Czy istnieje konieczność wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych w żłobku niepublicznym? >

Dane muszą być dobrze zabezpieczone

Prezes UODO podkreśla, że w przypadku korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na administratorze będzie ciążył obowiązek dodatkowego technicznego (informatycznego) zabezpieczenia udostępnianych w taki sposób informacji. Administrator ma zastosować środki ochrony przetwarzania danych osobowych dostosowane do skali ryzyka i ocenił je pod kątem utraty poufności, integralności i dostępności danych.

Czytaj w LEX: Czy wideofon w żłobku należy traktować jak monitoring? >

- Takie środki zabezpieczające muszą być skuteczne i adekwatne, a także zgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej. Można zaliczyć do nich metody szyfrowania pamięci urządzeń lub plików z danymi osobowymi, co warto stosować - czytamy w stanowisku UODO.

Sprawdź w LEX: Czy dotacja dla żłobka stanowi pomoc de minimis? >

Prezes Urzędu podkreśla, że nawet jeśli dojdzie do przejęcia zawartości np. wysłanej wiadomości lub wysłania jej do niewłaściwego odbiorcy, to nadal jej załącznik będzie niemożliwy do odczytania bez posiadania klucza deszyfrującego. Istotnym elementem procesu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanej korespondencji elektronicznej jest przekazywanie hasła (klucza deszyfrującego) innym, bezpiecznym kanałem komunikacji.

Sprawdź w LEX: Czy organ dotujący powinien wypłacić dotację za kwiecień na dziecko, które zostało zapisane do niepublicznego żłobka w czasie COVID-19, mimo iż dziecko nie uczęszczało do placówki? >