Minister zarządził, by dane o osobie podejrzanego, o których mowa w art. 213 §  1−2a k.p.k., ustalić niezwłocznie po wydaniu w stosunku do niego postanowienia o przedstawieniu zarzutów albo po postawieniu mu zarzutu bez wydania takiego postanowienia w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. W przypadku rozstrzygania kwestii zastosowania środka zapobiegawczego ustalenie danych,o których mowa w art. 213 § 1 k.p.k., powinno nastąpić przed podjęciem
decyzji o zastosowaniu tego środka.
Jeżeli dane o karalności podejrzanego pochodzą sprzed 6 miesięcy, należy zażądać ich ponownie. (Dz.U.z 2012 r. poz.9)