Na przełomie września i października mają być gotowe przygotowane przez MS propozycje zmian legislacyjnych ułatwiających Adwokaturze przeprowadzenie krajowego zjazdu. W NRA powołano specjalny zespół, który ma opracować projekt regulaminu odbywania zgromadzeń izb adwokackich i KZA w czasie obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19. Ma przy tym uwzględnić wszystkie formy możliwe prawnie i technicznie. Propozycja zostanie następnie przedstawiona prezydium NRA. 

Przypomnijmy, 27 sierpnia Naczelna Rada Adwokacka przyjęła propozycję prezydium Rady dotyczącą organizacji zgromadzeń izb adwokackich i zaplanowanego na listopad Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zarekomendowała izbom rozważenie "powstrzymania się od organizacji zgromadzeń izb adwokackich" do czasu, w którym racjonalnie określony stan zagrożenia dla życia i zdrowia adwokatów członków izb, umożliwiać będzie ich przeprowadzenie. Wskazano, że jeśli takie warunki będą, rekomenduje się próbę przeprowadzenia zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w sposób skoordynowany i w podobnym czasie. Miałoby to nastąpić z uwzględnieniem "ograniczeń epidemiologicznych oraz obowiązku zapewnienia realnego bezpieczeństwa i pełnej ochrony życia i zdrowia adwokatów".

Zaproponowała przedłużenie kadencji organów Adwokatury i izb adwokackich - do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do 30 września 2021 roku, postulowała by do uchwał zgromadzeń izb i KZA nie stosowały się warunki ważności uchwał określone w art. 14h ust. 2 tarczy antykryzysowej z 31 marca br. oraz umożliwienie jej uchwalenia regulaminu wyborów do organu samorządu adwokatów i organów izb adwokackich i działania tych organów, w czasie trwania pandemii. 4 wrześnie odbyło się spotkanie w MS - resort podtrzymał, że nie widzi potrzeby wydłużenia kadencji, ale obiecał wsparcie legislacyjne. 

Czytaj: Radcy prawni przygotowują się do organizacji zjazdu - wkrótce rozmowy z MS>>

Problem m.in. w izbie warszawskiej 

To czy izby mają problem z organizacją zgromadzeń czy nie zależy m.in. od liczby ich członków. Pierwsze zgromadzenia już się odbyły w Radomiu i Opolu. W przypadku adwokatów, to właśnie podczas zgromadzenia izby adwokackiej wybierani są delegaci na KZA, dziekan, prezes sądu dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny, przewodniczący komisji rewizyjnej oraz członkowie i zastępcy członków okręgowej rady adwokackiej, sądu dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej. Co ważne, bez wyboru delegatów ze wszystkich izb, nie jest możliwy zjazd. 

Zgromadzenia w ORA w Warszawie ma odbyć się w połowie października. Izba opublikowała właśnie list otwarty dziekana, w którym wskazuje on na trudno w przeprowadzeniu zgromadzenia. - Nie rozważaliśmy możliwości przedłużenia obecnej kadencji organów izby i przesunięcia terminu zgromadzenia. Naszym celem jest zorganizowanie we właściwym terminie zgromadzenia – z zachowaniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa, transparentności oraz jego demokratycznego charakteru.

Wyrazem tej konsekwentnie artykułowanej intencji było między innymi moje jednoznaczne stanowisko, zaprezentowane podczas plenum NRA w dniu 27 sierpnia br., zgodnie z którym odsuwanie wyborów demokratycznych w samorządach i przedłużanie kadencji ich organów jest nieuzasadnione i nie służy samorządowi adwokackiemu - podkreśla adwokat Mikołaj Pietrzak. 

Czytaj: Adwokatura pracuje nad regulaminem zgromadzeń i zjazdu>>

Zwraca też uwagę, że warszawska ORA od miesięcy pracuje, by zorganizować zgromadzenie jeszcze w tym roku. - W taki sposób by: po pierwsze – przebiegło bezpiecznie, tj. w sposób minimalizujący zagrożenie rozprzestrzenienia się wirusa wśród członków naszej Izby; po drugie – by odbyło się w sposób prawnie dopuszczalny; po trzecie – by odbyło się w sposób technicznie bezpieczny, tj. by w wyniku korzystania z niepewnych lub niesprawdzonych metod zdalnego udziału w zgromadzeniu, nie doszło do przerwania lub zakłócenia jego przebiegu - dodaje. 

Wskazuje równocześnie, że realizację powyższych celów utrudniają uwarunkowania faktyczne i prawne, choćby fakt - jak pisze, że ustawa Prawo o Adwokaturze dopuszcza wprost tylko formę tradycyjną zgromadzenia, czyli z osobistym udziałem członków izby. 

- Tymczasem, ostatnio wydana uchwała NR 97/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 sierpnia 2020 r., co do zasady rekomenduje nieodbywanie zgromadzeń, chyba że ocena ryzyka pozwala przyjąć, że takie zgromadzenie nie będzie przekraczać określonego w tej uchwale progu ryzyka dla zdrowia. Sprawę zorganizowania zgromadzenia komplikuje ponadto stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 września 2020 r., zgodnie z którym przyjmowana przez wielu przedstawicieli Adwokatury interpretacja przepisów tzw. Tarczy kryzysowej, dopuszczająca odbycie zgromadzenia w formie tradycyjnej mimo zebrania się powyżej 150 osób, jest błędna - wskazuje dziekan. GIS stoi na stanowisku, że dopuszczalne jest zorganizowanie zgromadzenia liczącego tylko do 150 osób. 

 

Nie dla przedłużenia kadencji

Dziekan ORA w Warszawie dodaje, że w tej sytuacji pod znakiem zapytania stoi możliwość przeprowadzenia zgromadzenia izby warszawskiej w formie tradycyjnej, wirtualnej (zdalnej), a także mieszanej (tzw. hybrydowej).

Podkreśla równocześnie, że trwa szukanie rozwiązań, mających na celu wprowadzenie przepisów (lub ustalenie ich wspólnej, spójnej i bezpiecznej interpretacji), które:

  • umożliwią zorganizowanie zgromadzenia w formie tradycyjnej – co z kolei wymagałoby zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego i wykorzystania ogromnej przestrzeni, jak np. Hala Expo, z jej podzieleniem na zamknięte sektory, by minimalizować ryzyko dla jego uczestników, lub
  • pozwolą wprost na przeprowadzenie zgromadzenia hybrydowego lub zdalnego, bez ryzyka podważania ważności uchwał i wyników wyborów, chociażby ze względu na brak niezbędnego kworum.

Przypomina, że trwają rozmowy z dostawcami usług informatycznych, by ocenić, czy w Izbie tak licznej możliwe będzie, pod względem technologicznym i informatycznym, przeprowadzenie w sposób sprawny, bezpieczny, odporny na manipulacje głosowaniami nad uchwałami i wyborami. 

Czytaj: Warszawscy adwokaci proponują system do wyborów online, a NRA rozważa... ich przesunięcie>>

- Jestem stanowczo przeciwny przedłużaniu kadencji organów izbowych. Przyjąłem jednak do wiadomości spójną interpretację prezydium NRA oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, o której mowa w komunikacie Prezydium NRA na temat spotkania w dniu 4 września 2020 r., z której wynika, że w przypadku niewybrania nowych organów Izby w ustawowym terminie, dotychczasowe organy wykonują swoje obowiązki do czasu wyłonienia nowych władz samorządowych. Zgadzając się z taką interpretacją przepisów (art. 11 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze), uważam jednak, że niepożądane byłoby korzystanie z niej. Powinniśmy jak najsprawniej doprowadzić do skutecznego przeprowadzenia wyborów, tak by organy izby cieszyły się pełną legitymacją demokratyczną i państwa pełnym zaufaniem - dodaje zwracając się do adwokatów.