Jak poinformował we wtorek zespół prasowy SN, pytanie do TK dotyczy kwestii, czy obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego w SN stanowi akt niewymagający dla swojej ważności kontrasygnaty premiera, a także podstaw rozstrzygania przez SN o statusie sędziowskim osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego SN.
Izba Kontroli Nadzwyczajnej pyta również o przepis ustawy o Sądzie Najwyższym mówiący, że Prezydent RP, po zasięgnięciu opinii I prezesa SN, obwieszcza w Monitorze Polskim liczbę wolnych stanowisk sędziego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach SN w kontekście braku kontrasygnaty premiera dla takiego obwieszczenia.

Decyzję o skierowaniu pytań do TK Izba Kontroli Nadzwyczajnej podjęła w związku z rozpatrywaniem odwołania od uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odwołującej adwokata Sławomira Zdunka z funkcji przewodniczącego zespołu wizytatorów ORA. Rada adwokacka podjęła taką uchwałę, gdyż - jak uzasadniła - kandydując na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego adwokat legitymizował "szereg niekonstytucyjnych zmian w sądownictwie". Adwokat Zdunek był wtedy kandydatem do SN, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ale nie został wybrany.

 
Rozpoznając 17 maja tę skargę Izba w składzie trzech sędziów - Mirosława Sadowskiego, Tomasza Demendeckiego i Marka Dobrowolskiego - zdecydowała o przedstawieniu TK pytania prawnego odnoszącego się do konstytucyjności zapisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o SN.
Chodzi m.in. o przepis Kpc mówiący, że "sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie".

Czytaj także: SN jutro rozstrzygnie, czy sędzia Stępkowski mógł odrzucić odwołanie sędziego Żurka >>