Wierzyciel pokryje m.in. wydatki w postaci diet przysługujących komornikowi oraz osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, kosztów przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz kosztów transportu specjalistycznego Będzie tak nawet, gdy wierzyciela zwolniono od kosztów - wydatków tych nie wlicza się do kosztów obciążających dłużnika.Ustawa doprecyzuje też, że czynność, w związku z którą komornik zażądał zaliczki na pokrycie wydatków, podejmuje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia uiszczenia zaliczki.