Sąd okręgowy odrzucił skargę o wznowienie postępowania w sprawie o zapłatę. Sąd okręgowy wyjaśnił, że złożona skarga była niedopuszczalna. Nie można bowiem żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone postanowieniem o umorzeniu postępowania. W sprawie o zapłatę postępowanie zostało bowiem umorzone po zawarciu przez strony ugody.

Czytaj: Merytoryczna ocena przesłanek dopiero po postanowieniu o wznowieniu postępowania>>

Niezasadne zażalenie

Z rozstrzygnięciem sądu nie zgodziła się skarżąca i wniosła zażalenie. Sąd apelacyjny uznał zażalenie za bezzasadne i je oddalił. Sąd okręgowy wydał bowiem trafne rozstrzygnięcie. Co do zasady wznowienie postępowania jest możliwe, jeśli sprawa została prawomocnie zakończona wydaniem prawomocnego rozstrzygnięcia. Chodzi więc o przypadki spraw, gdzie zapadł wyrok, nakaz zapłaty lub postanowienie wydane w postępowaniu nieprocesowym - wyjaśnił sąd apelacyjny. Powyższe wynika z treści art. 399 k.p.c.

Sprawdź: M. Krudysz, Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania jako nieopartej na ustawowej podstawie>>

Umorzenie po ugodzie

Tymczasem w sprawie, której skarżąca domagała się wznowienia, sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Było to związane z zawarciem przez strony ugody. Postępowanie nie zakończyło się więc wydaniem orzeczenia o charakterze merytorycznym. Wydane postanowienie miało charakter wyłącznie formalny - podkreślił sąd odwoławczy. Nie rozstrzygało ono istoty sprawy, a więc tego, która ze stron sporu miała rację.

Niedopuszczalne wznowienie

Skarżąca nie mogła więc domagać się wznowienia procesu, które zakończyło się umorzeniem postępowania. W takiej sprawie wznowienie postępowania nie jest możliwe, gdyż jest niedopuszczalne. Na powyższe zwrócił uwagę w szczególności Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie V CZ 44/07 (LEX nr 611448). Należało więc odrzucić skargę na podstawie art. 410 k.p.c. Zaskarżone postanowienie było więc trafne - wskazał sąd apelacyjny i oddalił wniesione zażalenie.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 5 października 2018 r., V ACz 344/18, LEX nr 2566726.