Wniosek o wznowienie postępowania

Zgodnie z art. 147 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wznowienie postępowania administracyjnego następuje z urzędu lub na żądanie strony, przy czym wznowienie postępowania z powodu niezawinionego braku udziału strony, niezgodności aktu będącego podstawą wydania decyzji z Konstytucją czy w wyniku stwierdzenia naruszenia zasady równego traktowania może nastąpić tylko na wniosek.

Przepisy nie przewidują wprost wymagań, jakie powinien spełniać taki wniosek. Orzecznictwo akcentuje natomiast, że we wniosku strona ma obowiązek wskazania podstaw, na których opiera swoje żądanie, i wykazania zachowania miesięcznego terminu, od kiedy dowiedziała się o okolicznościach stanowiących podstawę wznowienia (wyrok NSA z 12 października 2012 r., sygn. II OSK 1925/12, LEX nr 1233716). Wnioskodawca ma obowiązek sprecyzowania wniosku przez wskazanie konkretnej decyzji, której uchylenia w wyniku wznowienia postępowania się domaga (wyrok WSA w Warszawie w wyroku z 24 czerwca 2010 r., sygn. II SA/Wa 2159/09, LEX nr 637666).

Analiza wniosku i wezwania

Wpływ wniosku o wznowienie postępowania powoduje obowiązek jego rozpoznania i wydania stosownego postanowienia, które kończy pierwszy etap rozpoznania sprawy. W pierwszej kolejności organ powinien sprawdzić, czy we wniosku zostały zawarte wymagane informacje pozwalającego jego rozpoznanie. Kluczowym elementem jest wskazanie przez wnioskodawcę terminu, w którym dowiedział się o wydaniu decyzji w sprawie. Jeżeli taka informacja nie byłaby zawarta, to wnioskodawca powinien zostać wezwany do jej wskazania (wyrok WSA w Łodzi z 7 maja 2010 r., sygn. II SA/Łd 725/09, LEX nr 638851). Podobnie konieczne jest wezwanie wnioskodawcy do sprecyzowania przesłanki wznowienia, na której opiera swój wniosek (wyrok NSA z 12 czerwca 2008 r., sygn. I OSK 881/07, LEX nr 496195). Należy przy tym zauważyć, że organ oceniający wniosek związany jest jego treścią, co oznacza, że nie może go ani zmieniać, ani rozszerzyć żądania na inne podstawy wznowienia (wyrok WSA w Warszawie z 22 czerwca 2012 r., sygn. II SA/Wa 233/12, LEX nr 1436171).

W pierwszym etapie postępowania z wniosku o wznowienie postępowania badaniu podlegają wyłącznie elementy formalne, do których należą: skierowanie w stosunku do decyzji ostatecznej, wystąpienie z wnioskiem przez stronę (lub przez podmiot, który wskazuje, że powinien być stroną), wskazanie jednej z przesłanek wznowienia oraz dochowanie terminu na wystąpienie z wnioskiem. Na tym etapie postępowania nie jest natomiast dopuszczalne weryfikowanie, czy faktycznie podana przez wnioskodawcę przesłanka wznowienia wystąpiła. Natomiast ocena przywołanych podstaw wznowienia może nastąpić dopiero w drugiej fazie, tj. po wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania (wyrok NSA z 11 stycznia 2011 r., sygn. II OSK 2064/09, LEX nr 953022).

Dowiedz się więcej z książki
Postępowanie administracyjne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 


@page_break@


Przesłanka wystąpienia przez stronę postępowania

We wznowionym postępowaniu administracyjnym co do zasady powinny wziąć udział te same podmioty, które występowały w postępowaniu zwyczajnym. Tym samym również zainicjowanie wnioskowego wznowienia postępowania jest uprawnieniem strony tego postępowania. Zasada ta w praktyce może wywoływać pewne wątpliwości w przypadku oparcia wniosku na przesłance z art. 145 § 1 pkt 4 KPA, tj. ze względu na niezawiniony brak udziału w postępowaniu podmiotu, który powinien być stroną postępowania. W tym bowiem przypadku z wnioskiem występuje osoba, która formalnie nie była stroną postępowania zwyczajnego, a która powołuje się jednocześnie, że została do postępowania tego bezpodstawnie nie dopuszczona. Wystąpienie z takim wnioskiem, przy spełnieniu pozostałych przesłanek wznowienia, powinno doprowadzić do wydania postanowienia o wznowieniu postępowania. Przed wydaniem takiego postanowienia organ nie może bowiem badać, czy wnioskodawca faktycznie powinien być stroną postępowania. Tylko w przypadku kiedy już z samych twierdzeń zawartych we wniosku wynika brak realizacji podstaw do wznowienia możliwe jest wydanie postanowienia o odmowie wznowienia postępowania (wyrok WSA w Gdańsku z 5 marca 2014 r., sygn. II SA/Gd 882/13, LEX nr 1471187).


Przesłanka dochowania terminu

W świetle art. 148 § 1 KPA wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego powinien zostać złożony w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania. Jeśli podstawą wznowienia jest niezawiniony brak udziału w postępowaniu, to termin ten zgodnie z art. 148 § 2 KPA biegnie od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji. WSA w Warszawie w wyroku z 25 listopada 2011 r. (sygn. I SA/Wa 891/11, LEX nr 1150895) wskazał, że powyższy termin biegnie nie od dnia pozyskania wiedzy o samym fakcie wydania decyzji, lecz od dnia poznania treści rozstrzygnięcia. Powyższy kierunek wykładni wydaje się racjonalny, ponieważ bez zapoznania się z rozstrzygnięciem podmiot zainteresowany nie jest w stanie stwierdzić, że sprawa dotyczy jego interesu prawnego lub obowiązku i że w związku z tym powinien być stroną postępowania. Jednocześnie podanie o wznowienie postępowania może być skutecznie wniesione najwcześniej w pierwszym dniu, po którym decyzja stała się ostateczna (wyrok WSA w Warszawie w wyroku z 2 lipca 2013 r., sygn. VII SA/Wa 386/13, LEX nr 1352717).


Postanowienie w przedmiocie wznowienia

Pierwszy etap oceny wniosku kończy wydanie postanowienia o wznowieniu postępowania lub postanowienia o odmowie wznowienia postępowania. Tylko w przypadku wydania postanowienia o wznowieniu organ rozpatrujący sprawę może przystąpić do drugiego etapu postępowania, w którym dochodzi do oceny przyczyn wznowienia oraz rozstrzygnięcia co do istoty sprawy (wyrok WSA w Warszawie z 13 lutego 2007 r., sygn. VII SA/Wa 2279/06, LEX nr 324016). Na tym etapie organ będzie związany przesłanką wznowienia wskazaną w postanowieniu. Nawet w przypadku odmowy wznowienia postępowania na wniosek istnieje możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie wznowienia z urzędu po uprawomocnieniu się postanowienia o odmowie, jeżeli we wniosku wskazana była podstawa wznowienia, co do której istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania w przedmiocie wznowienia także z urzędu (wyrok WSA w Białymstoku z 27 stycznia 2015 r., sygn. II SA/Bk 1111/14, LEX nr 1652092).

Dowiedz się więcej z książki
Postępowanie administracyjne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł