Dnia 1 stycznia 2012 weszła w życie zmiana Kodeksu postępowania karnego wdrażająca Decyzje Ramowe Rady:
- 2008/909/WSiSW o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności - w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej;
- 2008/947/WSiSW o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych.
Zmiana dodaje do Kodeksu postępowania karnego nowe rozdziały 66f-66i regulujące odpowiednio:
- możliwość wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności;
- obowiązki sądu polskiego w przypadku wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności;
- wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego;
- wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie.
Wdrożenie obu dyrektyw zostało dokonane ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 240, poz. 1430)

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line