​W wystąpieniu do Piotra Myszkowca z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej dr hab. Adam Bodnar przypomina, że 28 lutego 2020 r.  zwrócił się do Prokuratora Krajowego o udzielenie informacji dotyczących tego postępowania. W odpowiedzi został poinformowany, że prowadzone jest śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie oraz, że znajduje się ono w fazie gromadzenia materiału dowodowego. Natomiast 8 maja 2020 r. Rzecznik wystąpił do Prokuratora Krajowego o poinformowanie o wyniku postępowania w sprawie z chwilą jego zakończenia, a następnie o przedstawienie do wglądu całości akt sprawy. Pismo to pozostało bez odpowiedzi.

Czytaj:
Sąd wstrzymał przeniesienie prokuratora Krasonia do Wrocławia>> 

Prokuratura ściga sędziów za wyrok w sprawie prokuratora Krasonia>>
 

13 sędziów pod lupą prokuratury

Teraz z mediów RPO dowiedział się, że obecnie postępowanie karne w sprawie przekroczenia uprawnień toczy się przeciwko 13 sędziom, którzy na różnych etapach zajmowali się sprawą prokuratora Mariusza Krasonia. Wezwania w przedmiotowej sprawie otrzymali: sędzia Marzena Henrych, sędzia Sabina Czech-Śmiałkowska, sędzia Katarzyna Rozwoda, asesor Sławomir Folusz – z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, sędzia Agata Pyjas-Luty, sędzia Monika Kowalska i sędzia Iwona Łuka-Kliszcz (w stanie spoczynku) - z Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sędzia Jarosław Łukasik, sędzia Grażyna Baran, sędzia Urszula Pałkowska-Różycka i sędzia Dominika Augustyn z Sądu Okręgowego w Krakowie, i sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Aneta Tomasik- Żukowska (delegowana do Sądu Okręgowego w Krakowie).

 


Ingerencja w niezależność i niezawisłość

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich te działania Prokuratury Krajowej mogą, w sposób przekraczający zasadę niezawisłości sędziów, ingerować w sprawowanie władzy sędziowskiej poprzez wywołanie u sędziów obawy poniesienia negatywnych konsekwencji za podejmowanie działań zgodnie z własnym przekonaniem i z zastosowaniem posiadanej wiedzy, celem rozstrzygania powierzonych im spraw. To zaś stanowi niezbędny element pełnej realizacji prawa do sądu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i art. 19 ust. 1 akapit 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Jak przypomina Rzecznik, artykuł 178 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.  - W doktrynie wskazuje się, że na niezawisłość składają się następujące elementy: bezstronność w stosunku do uczestników postępowania; niezależność wobec organów (instytucji) pozasądowych; samodzielność sędziego wobec władz i innych organów sądowych; niezależność od wpływu czynników politycznych, zwłaszcza partii politycznych; wewnętrzna niezależność sędziego. Zasada niezawisłości wiążę się z konstytucyjną rolą sędziów jako gospodarzy postępowań sądowych, jaką jest realizacja wspomnianego wyżej prawa do sądu, a więc, zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, „zapewnienie sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Za działania w celu zabezpieczenia realizacji tego prawa sędziowie, wypełniając swój prawny obowiązek, nie powinni być pociągani do odpowiedzialności ani karnej, ani dyscyplinarnej - pisze RPO do prokuratury.

Rzecznik podkreśla, że przedstawia te uwagi prokuratorowi prowadzącemu postępowanie, celem wzięcia ich pod rozwagę. Jednocześnie zwraca się o informacje o stanie sprawy oraz odniesienie się do przedstawionych okoliczności w świetle wskazanych zagrożeń dla konstytucyjnych praw i wolności jednostki.