To reakcja na informację, że Kancelaria Sejmu nie wykona orzeczenia NSA i nie poda do publicznej wiadomości list sędziów, którzy poparli kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, powołując się na postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który postanowił zbadać zgodność z prawem polskim i europejskim procedury udostępnienia takich list.

Czytaj: Teraz UODO blokuje ujawnienie danych osób popierających kandydatów do KRS>>
 

Właśnie we wtorek minął 14-dniowy termin na udostępnienie list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa od dostarczenia Kancelarii Sejmu pisemnego uzasadnienia wyroku NSA. Sąd ten w orzeczeniu z końca czerwca br. stwierdził, że Kancelaria Sejmu ma udostępnić wykazy nazwisk osób popierających kandydatów do KRS złożone w ramach procedury wyboru 15 sędziów-członków Rady przez Sejm.

Kancelaria Sejmu: decyzja UODO dla nas wiążąca

- Decyzja prezesa UODO w sprawie list poparcia kandydatów KRS została uznana za wiążącą dla Kancelarii Sejmu. Obliguje ona Kancelarię do powstrzymania się od udostępniania danych osobowych sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom do KRS - powiedział we wtorek dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. A pytany przez dziennikarzy o podstawę prawną decyzji Kancelarii o wstrzymaniu się z ujawnieniem danych osobowych sędziów powiedział, że służby prawne Kancelarii "uważają tę korespondencję i wniosek prezesa UODO za wiążący".

  


NSA: można to skarżyć

W opublikowanym we wtorek po południu komunikacie NSA przypomniał, że zgodnie z przepisami "orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby". - W sytuacji niewykonywania przez organ administracji prawomocnego wyroku sądu administracyjnego uchylającego decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej strona postępowania jest uprawniona do złożenia skargi na bezczynność organu do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu - czytamy w oświadczeniu.

Skarga i żądanie grzywny

Jak informuje NSA, w przypadku niewykonywania prawomocnego wyroku sądu administracyjnego uwzględniającego skargę na bezczynność organu administracji strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny. - Należy podkreślić, że NSA nie jest kompetentny do weryfikowania z urzędu (z własnej inicjatywy) stanu wykonywania przez organy administracji wydawanych przez siebie orzeczeń. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi inicjatywa w tym względzie należy każdorazowo do strony postępowania, której dotyczy orzeczenie, które nie jest wykonane - podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny.