Sąd Okręgowy w Gliwicach uwzględnił w znacznej części powództwo o wydanie nieruchomości. Rozstrzygając o kosztach procesu, sąd pierwszej instancji zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 12.825 zł z tego tytułu. Sąd pierwszej instancji powołał się na art. 100 k.p.c., zgodnie z którym w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak nałożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania, albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu. Sąd podkreślił, że powodowie wygrali proces w zakresie ponad 90 proc. dochodzonego żądania.

Wyliczenie kosztów

Koszty procesu w sprawie obejmują 7.200 zł z tytułu wynagrodzenia radcy prawnego, skoro wartość przedmiotu sporu wynosiła ponad 116 tys. zł – przyjął sąd. Wysokość stawki wyliczono zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 265).

Czytaj: Adwokaci i radcowie chcą urealnienia swoich honorariów>>
 

Należna stawka wynagrodzenia radcowskiego

Z rozstrzygnięciem sądu pierwszej instancji nie zgodzili się powodowie, uznając wyliczenie za zaniżone. W zażaleniu skarżący podnieśli, że z tytułu kosztów procesu powinni otrzymać łącznie 14.400 zł w związku z ich reprezentacją przez radcę prawnego. Sąd Apelacyjny w Katowicach uwzględnił zażalenie powodów i kwotę 12.825 zł zastąpił kwotą 20.025 zł. Sąd drugiej instancji zwrócił uwagę, że zgodnie z § 7 pkt 3 wskazanego wyżej rozporządzenia, stawka minimalna wynagrodzenia radcy prawnego reprezentującego stronę w sporze o wydanie nieruchomości innej niż nieruchomość rolna, powinna zostać naliczona od wartości sześciomiesięcznego czynszu. To więc ten przepis miał kluczowe znaczenie przy obliczaniu kosztów, a nie regulacja dotycząca wartości przedmiotu sporu – podkreślił sąd odwoławczy. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o wydanie nieruchomości obliczana jest, zgodnie z art. 23(1) k.p.c., jako suma trzymiesięcznego czynszu. A zatem jeżeli wartość przedmiotu sporu w sprawie wynosiła ponad 116 tys. zł, to wynagrodzenie radcy prawnego powinno być liczone od kwoty ponad 232 tys. zł. Zgodnie zaś z § 2 pkt 7 wskazanego wyżej rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym w dacie wytoczenia powództwa), stawki minimalne wynosiły przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 200.000 zł – 14.400 zł. Stąd, zażalenie okazało się zasadne – podkreślił sąd drugiej instancji.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 11 stycznia 2019 r., V ACa 656/17, LEX nr 2621561.