Na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym pierwsza prezes SN ustaliła, że ma być 36 ławników. Obecnie wnioskowała do Senatu o wybór uzupełniający 25 ławników. Pierwsza kadencja ławników - rozpocznie się w dniu złożenia przez nich ślubowania i zakończy się 31 grudnia 2021 r.

Czytaj: Senat wybrał ławników do Sądu Najwyższego>>

Zgłoszenia kandydatów wniesione po upływie terminu lub niespełniające wymogów formalnych zostaną pozostawione bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niemożliwe. Pozostawienie zgłoszeń bez dalszego biegu stwierdza Senat w drodze uchwały.

Kandydatów na ławników, zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, mogły zgłaszać stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, a także co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Senat wybierze ławników spośród tych, którzy spełnią wymagane kryteria. Obecnie aktywność ławników w sprawach dyscyplinarnych prawników jest niewielka. Wyróżnia się z tej grupy ławnik Łukasz Berezowski.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Badanie dopuszczalności skargi nadzwyczajnej przed Sądem Najwyższym ze względu na zachowanie terminu do jej wniesienia w sprawie cywilnej - PROCEDURA >

Rozpoznanie skargi nadzwyczajnej przez Sąd Najwyższy w sprawie cywilnej - PROCEDURA >

Skarga nadzwyczajna - szanse i ryzyka dla wymiaru sprawiedliwości - nagranie ze szkolenia >