Ostatecznie MS wycofało się z pomysłu dodania do Regulaminu par. 118a, zgodnie z którym, przy sporządzaniu orzeczeń i uzasadnień sędzia ma uwzględniać prawo Unii Europejskiej, w szczególności art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej, "kierując się zasadami pierwszeństwa, bezpośredniego stosowania oraz lojalnej współpracy, a także wiążące Rzeczpospolitą Polską prawo międzynarodowe, w szczególności art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., uwzględniając przy ich wykładni orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka". 7 lutego, kiedy zmiana Regulaminu została opublikowana, minister Bodnar zaapelował o to do sędziów, w specjalnym komunikacie.

Czytaj: Prof. Bodnar: KRS utraciła gwarancje niezależności od władzy ustawodawczej >>

 

Co w nowym Regulaminie?

Zgodnie z wprowadzaną zmianą sędziowie powołani w wyniku wniosku przedstawionego Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej przez Krajową Radę Sądownictwa, ukształtowanej na podstawie nowelizacji z grudnia 2017 r. nie są uwzględniani w przydzielaniu spraw w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego, jeśli wśród podstaw tego wniosku znajduje się okoliczność dotycząca jego powołania (czyli udział w procedurze NeoKRS).

Przepis nie będzie stosowany do:

  • asesorów sądowych;
  • sędziów, którzy zrzekli się urzędu sędziego, a następnie powrócili na urząd sędziego i poprzednio zajmowane stanowisko, jeżeli poprzednio zajmowane stanowisko objęli w inny sposób niż w wyniku wniosku o powołanie sędziego, przedstawionego Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej przez Krajową Radę Sądownictwa, ukształtowaną po 2018 r.

Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mają być stosowane przepisy dotychczasowe.

Czytaj: Neosędzia nie będzie mógł decydować o wyłączeniu neosędziego >>

 

KRS zapowiada wniosek do TK

Krajowa Rada Sądownictwa jeszcze w środę na portalu X zamieściła post, w którym zapowiedziała wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.

Przypomniano, że już wcześniej negatywnie opiniowała projekt rozporządzenia. - Dziś ukazało się rozporządzenie, które rażąco narusza Konstytucję. MS wyłączył część sędziów od rozpoznawania jednej kategorii spraw - wskazano.

Krytycznie do projektów odnosiła się prof. Małgorzata Manowska, I Prezes Sądu Najwyższego. Zwraca uwagę na „oczywistą i rażącą niekonstytucyjność obydwu projektowanych przepisów, które stanowią w szczególności pogwałcenie niezawisłości sędziowskiej, niezależności władzy sądowniczej i konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa”.

 

Iustitia miała wątpliwości do usuniętej części

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iuistitia miało zastrzeżenia do projektowanego art. 118a. Zwracało uwagę, że regulamin urzędowania sądów powszechnych ustanowiony przez ministra sprawiedliwości, jest elementem nadzoru sprawowanego przez niego nad sądami powszechnymi. - Nadzór ten jest nie do pogodzenia z konstytucyjnymi zasadami niezależności i odrębności sądów oraz niezawisłości sędziów i nie ma umocowania w Konstytucji RP. Zasadniczy problem dotyczy oddzielenia działalności administracyjnej sądów zdefiniowanej w art. 8 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Pr.u.s.p.) od wymierzania sprawiedliwości, gdyż czynności podejmowane w toku postępowania sądowego są (w mniejszym lub większym stopniu) związane z działalnością orzeczniczą - wyjaśniało.

--------------------------------------------
Poznaj społeczne projekty ustaw służące odbudowie wymiaru sprawiedliwości, przygotowane przez ekspertów  >
--------------------------------------------