Przed Sądem Okręgowym w Suwałkach prowadzony był proces banku przeciwko pozwanej w sprawie o zapłatę. Po wydaniu przez sąd orzeczenia pozwana domagała się, aby sąd sporządził jego uzasadnienie. Pozwana wnosiła jednocześnie o przywrócenie jej terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie. Wniosek ten nie został uwzględniony przez sąd, który jednocześnie odrzucił wniosek pozwanej o sporządzenie uzasadnienia. 

Po wydaniu przez sąd postanowienia w przedmiocie przywrócenia terminu pozwana nie składała wniosku o uzasadnienie tego orzeczenia. Wniosła natomiast zażalenie, w którym kwestionowała stanowisko sądu. Pozwana domagała się przywrócenia jej terminu do dokonania czynności przed sądem, ewentualnie uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Wniesione przez pozwaną zażalenie Sąd Okręgowy w Suwałkach odrzucił.

Zobacz procedury w LEX:

 


Sąd podkreślił, że strona może wnosić zażalenie, jeśli wcześniej składała wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia jej odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Powyższe wynika z art. 394 § 2 k.p.c. Reguła ta doznaje wyjątków, ale nie miały one zastosowania w sprawie. Sąd okręgowy zaznaczył, że z projektu ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego (Druk sejmowy VIII kadencji, Nr 3137, s. 150) wynika, iż wniosek o uzasadnienie jest konieczny, by strona mogła orzeczenie zaskarżyć. Zażalenie pozwanej było więc niedopuszczalne, co uzasadniało jego odrzucenie – podsumował sąd okręgowy.

 

Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach z 19 lutego 2020 r., I Cz 56/20, LEX nr 2797464.

Czytaj w LEX: Reforma KPC - odpowiedzi na kluczowe pytania związane z nowelizacją procedury cywilnej >

Czytaj także: Sąd: Gdy pozwany jest aktywny w sprawie, nie można wydać wyroku zaocznego>>