Czytaj: Niedoskonała ochrona tajemnicy firmy >>

Jak przypomina autorka komentarza, obecnie jako tajemnica przedsiębiorstwa kwalifikują się wszystkie te informacje, które nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej. Oznacza to, że przynajmniej co do zasady (albowiem w orzecznictwie różnie intepretowano tę przesłankę) do tajemnicy przedsiębiorstwa można zaliczyć wszystkie te informacje, które nie zostały udostępnione szerszemu, niezidentyfikowanemu ogółowi, np. przez publikację w prasie lub internecie, i do których każdy ma dostęp bez podejmowania specjalnych starań.

Po wprowadzeniu projektowanych zmian zakres informacji podlegających ochronie będzie węższy. Za tajemnice będą uznane tylko takie informacje, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są dla nich łatwo dostępne.

- Po zmianach samo oznaczenie dokumentu lub innego nośnika informacji adnotacją „poufne” lub równoważną może nie wystarczyć do uzyskania ochrony, podobnie jak wprowadzenie zabezpieczeń o charakterze technicznym. Nawet w sytuacjach drastycznego wykorzystania tajemnic przedsiębiorstwa przez nieuczciwego partnera handlowego poszkodowany przedsiębiorca nie będzie w stanie zapewnić sobie ochrony, jeżeli wcześniej zaniedbał sprawę zabezpieczenia swoich tajemnic. Wobec takiego ryzyka optymalne byłoby zawarcie umowy o poufności lub uzyskanie od partnera handlowego jednoznacznej deklaracji, że nie będzie wykorzystywał i ujawniał tajemnic przedsiębiorstwa - stwierdza Sabina Famirska. Więcej>>


Prawo własności przemysłowej. Komentarz
>>