Dotychczas obowiązująca ustawa obejmuje skazanych jedynie na karę do sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz skazanych na karę do 1 roku pozbawienia wolności, którym czas pozostały do jej odbycia nie przekracza 6 miesięcy. Ponadto eliminuje ona formalnie skazanych za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności, którzy byli uprzednio skazani na taką karę, poza tymi wobec których zachodzą warunki do orzeczenia wyroku łącznego.
Założenia do przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacji ustawy przewidują m.in. rozszerzenie katalogu warunków dających możliwość ubiegania się o wykonywanie kary w tym systemie o skazanych do 1 roku pozbawienia wolności i to zarówno tych pozostających poza zakładem karnym, w chwili złożenia wniosku o udzielenie zgody na odbywanie kary w tym systemie, jak i tych, którzy już odbywają karę pozbawienia wolności w zakładach karnych.
Wprowadzenie takich zmian znacznie poszerzy krąg skazanych wobec których można będzie rozważać skorzystanie z rozwiązań przewidzianych w ustawie. Jak napisano w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości, z danych statystycznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej wynika, że liczba skazanych, których będzie mogła objąć ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego po zamianach, wzrośnie co najmniej czterokrotnie.
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje także nad przepisami, które przewidywałyby objęcie tzw. niebezpiecznych sprawców przestępstw o podłożu seksualnym - po odbyciu przez nich orzeczonej kary - odpowiednim dozorem lub nadzorem, w tym również w systemie dozoru elektronicznego.