- Walczymy o równowagę! Wraz z Kołem Kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie złożyłyśmy projekt uchwały, którym chcemy spowodować podjęcie kroków, zwracających uwagę na sposób konstruowania i składu list w zbliżających się wyborach do organów Izby Adwokackiej w Warszawie - napisała adwokatka Dagmara Miler, wiceprzewodnicząca Koła i autorka projektu uchwały. Pod projektem podpisana jest też przewodnicząca Koła adwokatka Patrycja Kasica.  

Z kolei na profilu Koła wskazano: Wierzymy, że organy samorządu powinny inspirować i zwracać uwagę swoich członków i członkiń na równowagę i różnorodność na listach w zbliżających się wyborach, bo tylko taką drogą zapewnimy dostateczną reprezentatywność organów! Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas rekomendacje będą odważnym krokiem w kierunku pracy nad samorządowym gender policy. Prosimy Was o poparcie dla naszej uchwały na najbliższym Zgromadzeniu!

Czytaj: Nic o nas bez nas? - w Komisjach Kodyfikacyjnych nie powinno zabraknąć kobiet >>

20 proc. miejsc na listach nie wystarczy

Zgodnie z projektem uchwały Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie miałoby zwrócić uwagę członków i członkiń, którzy planują występować wspólnie w ramach jednej listy kandydatów i kandydatek, na zapewnienie miejsc na liście dostatecznej, reprezentatywnej dla samorządu liczby kobiet – kandydatek na funkcje samorządowe.

- Powyższa rekomendacja koresponduje z wciąż niedostateczną reprezentacją kobiet w okręgowych radach adwokackich po wyborach przeprowadzonych w roku 2020, która wynosi z zasady około 20 proc., z rzadka zaś sięga do granicy 40 proc. Jakkolwiek organy samorządów zawodowych nie są adresatami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych, Dyrektywa ta wskazuje na wysokie standardy dbałości o równowagę płci, które należy, kierując się najwyższymi wartościami wyznawanymi przez organy samorządu adwokackiego, stosować odpowiednio - wynika z projektu uchwały.

Powinny być rekomendacje ORA

Punkt trzeci proponowanej uchwały zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką do sformułowania jawnych, pisemnych i czytelnych rekomendacji odnoszących się do konieczności uwzględnienia odpowiedniej reprezentacji kobiet na listach kandydatów w wyborach do organów Izby Adwokackiej w Warszawie oraz szczegółowej informacji o popartych badaniami naukowymi korzyściach płynących z poprawy równowagi płci w organizacjach.

Co więcej, jeśli uchwała przejdzie - ORA będzie zobowiązana do dostarczenia członkom i członkiniom rekomendacji w formie elektronicznego opracowania oraz udostępnienie ich na jej stronie internetowej. Ma to być powiązane z ogłoszeniem o możliwości zgłaszania kandydatur.