- Obchodzimy dziś wyjątkowe święto. W 2010 r. Krajowa Rada Radców Prawnych ustanowiła 6 lipca Dniem Radcy Prawnego. Dzień Radcy Prawnego to święto szczególne dla członków naszego samorządu. Z tej okazji, wszystkim moim Koleżankom i Kolegom, radcom prawnym i aplikantom radcowskim, składam serdeczne życzenia pomyślności w życiu zawodowym i osobistym – mówi Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. – Życzę Państwu, abyście z okazji naszego wspólnego święta, poczuli jeszcze mocniej wspólnotę z tysiącami radców prawnych i aplikantów radcowskim na terenie całego kraju, abyście, uczestnicząc w spotkaniach organizowanych przez Okręgowe Izby Radców mogli wzmacniać poczucie naszej solidarności samorządowej. By ten szczególny dzień przyniósł radość, ale i też refleksję nad drogą jaką przeszliśmy przez 32 lata istnienia samorządu radców prawnych – zwrócił się prezes do radców prawnych.
Dzień radcy prawnego ma w swym zamyśle służyć nieformalnej integracji radcowskiej społeczności, nawiązywaniu szerokich kontaktów z środowiskami lokalnymi i krajowymi. - Samorząd radców prawnych jest organizacją liczną, profesjonalną, otwartą na potrzeby obywateli – mówi Barbara Kras, sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych - inicjującą wiele działań na rzecz edukacji prawnej społeczeństwa oraz zabierającą liczący się głos w istotnych, dla społeczeństwa naszego państwa, sprawach. Jest samorządem nowoczesnym, w którego działalności wykorzystuje nowe technologie.
Samorząd radców prawnych podkreśla przy tej okazji swoje zaangażowanie w sprawy publiczne. Np. to, że od wielu lat, głównie poprzez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji, powołany przez Krajową Radę Radców Prawnych współpracujący z wybitnymi przedstawicielami prawniczego świata nauki i praktyki, przejawia aktywność w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Krajowa Rada Radców Prawnych, promując wśród radców prawnych ideę świadczenia pomocy prawnej pro bono, od pięciu lat prowadzi akcję „Kryształowe serce”. Nagrodę „Kryształowe serce radcy prawnego” otrzymują radcowie prawni, którzy w sposób szczególny wyróżniają się bezinteresowną pomocą prawną m. in. na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów i związków wyznaniowych, rodzin dotkniętych klęskami, jak również wspierający swoją działalnością innych.
KRRP przypomina także, że w zakresie edukacji prawnej społeczeństwa, samorząd radcowski wdraża program nauki prawa w szkołach. Począwszy od 2010roku staraniem kilku izb odbył się pilotażowy program praktycznej nauki prawa. Rok później, 1 września 2011 roku prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,  oraz minister sprawiedliwości podpisali porozumienie dotyczące współpracy w zakresie promowania i rozwijania edukacji prawnej w szkołach średnich. Przedmiotem Porozumienia było rozszerzenie programu edukacji prawnej poprzez m.in. utworzenie Szkolnych Kół Prawnych, zaś celem poszerzenie świadomości prawnej dzieci i młodzieży, zapoznanie ich z zasadami porządku prawnego oraz przekazanie im praktycznej wiedzy prawniczej. Zrealizowane to zostało poprzez m.in. zorganizowanie lekcji stacjonarnych, lekcji w terenie (wizyty w np. sądach, instytucjach administracji publicznej), konkursy i quizy o tematyce prawniczej. Krajowa Rada Radców Prawnych wielokrotnie wyrażała zadowolenie, że jej inicjatywa wprowadzenia edukacji prawnej w szkołach spotkała się z ze zrozumieniem organów władzy publicznej oraz umożliwieniem działań samorządu w tym zakresie. 
Więcej: Sałajewski: wykluczenie prawne gorsze od informatycznego>>>
Wiosną 2013 roku Krajowa Rada Radców Prawnych, jako pierwszy samorząd w Polsce, rozpoczęła ogólnopolską akcję informacyjną „Z Radcą prawnym bezpieczniej”. W 2014 roku odbędzie się pilotaż cyklicznej kampanii, zamieniając akcyjność na permanentność.
Radcowie przypominają, że od dawna ich samorząd zabiegał o przyznanie radcom prawnym kompetencji do obron karnych. Starania te wynikały głównie z faktu, że na gruncie obowiązującego prawa ustawowy zakres obszarów, w których radca prawny świadczy pomoc prawną, obejmuje poza obronami karnymi wszystkie dziedziny, w tym radca prawny może występować jako obrońca w sprawach o wykroczenia, wykroczenia skarbowe, a także jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych oraz obrońca przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. Prawo karne i postępowanie karne są przedmiotami objętymi aplikacją radcowską, a aplikanci radcowscy składają egzamin z prawa karnego. Nie występowały zatem – zdaniem samorządu - żadne powody, by radca prawny nie został wyposażony  w kompetencje do obron karnych. Ten postulat zyskał aprobatę podmiotów posiadających inicjatywę ustawową 27 września 2013r. doszło do uchwalenia ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, przyznającą prawo występowania przez radców prawnych jako obrońców w sprawach karnych. W tym zakresie zacznie ona obowiązywać z dniem 1 lipca 2015r.
Więcej: Sałajewski: kwalifikacje adwokatów i radców są identyczne>>>
- Rozszerzenie kompetencji zawodowych radców prawnych stanowi wyjście naprzeciw postulatom samorządu radców prawnych o przyznanie takich kompetencji. Stanowi również wyraz polityki państwa w zakresie poszerzenia możliwości dostępu obywateli do profesjonalnej pomocy prawnej w postępowaniu karnym – czytamy w opublikowanym przez KRRP oświadczeniu.