Nowelizacja kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia znosi dotychczasowe ograniczenia w zakresie prawa do obrony. Zgodnie ze zmianami art. 4 oraz art. 38 k.p.s.w., rozszerzono zakres podmiotowy w przedmiocie prawa do obrony: z osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia - na osobę, wobec której zgromadzony materiał dowodowy obliguje organy procesowe do podjęcia czynności wyjaśniających, zmierzających do postawienia jej w stan oskarżenia.

Osobie, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie za popełnienie wykroczenia, będzie przysługiwać prawo do skorzystania z pomocy obrońcy. Osoba ta powinna zostać o tym pouczona. Ponadto będzie mogła żądać wglądu do akt sprawy, a także złożyć zażalenie na zarządzenie o odmowie udostępnienia tych akt.

Poprawki kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia są wynikiem orzeczenia K 19/11 Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niekonstytucyjność art. 4 i art. 38 § 1 k.p.s.w. w ich brzmieniu sprzed nowelizacji.

Zmiany k.p.s.w., opublikowane w Dz. U. z 18 czerwca 2015 r., poz. 841, wchodzą w życie 1 sierpnia br.

Opracowanie: Małgorzata Sowa-Grajewska

Czytaj: TK: niekonstytucyjny przepis o obronie ws. o wykroczenia>>>

Służąc rządom dobrego prawa. Andrzej Rzepliński w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem [PRZEDSPRZEDAŻ]