.W przekazanym polskiemu Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu oświadczeniu, które zostało udostępnione mediom,  prof. dr hab. Klaus Rennert podkreśla, że niezawisłość sądów jest integralną częścią prawa do skutecznej ochrony sądowej oraz podstawowego prawa do rzetelnego procesu sądowego. - Ma ona pierwszorzędne znaczenie jako gwarancja ochrony praw obywateli, jak również ochrony praworządności i innych wspólnych wartości europejskich stwierdza prezes Stowarzyszenie ACA-Europe.

Czytaj: 
Sejm uchwalił ustawę o dyscyplinarkach dla sędziów>>
Marszałek Senatu zapowiada konsultacje ustawy o dyscyplinarkach sędziów>>

Prezydent chwali ustawę o dyscyplinarkach sędziów>>

Prof. Rennert przypomina też, że zgodnie z orzecznictwem zarówno Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, niezależność sądu zależy również od sposobu mianowania jego członków. - Niezawisłość i bezstronność sądów zakłada zatem takie zasady powoływania sędziów, które nie pozostawiają żadnych uzasadnionych wątpliwości co do braku niezależności sądu i jego bezstronności w odniesieniu do sprzecznych interesów w postępowaniu przed nim. W swoim wyroku z 19 listopada 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wielokrotnie podkreślał uprawnienia i obowiązki sądów w zakresie kontroli i podejmowania decyzji w tych kwestiach. Zakaz kontroli sądowej nad niezależnością sądów i legalnością mianowania sędziów jest z tym wyraźnie sprzeczny. Z drugiej strony jest on również sprzeczny z zasadą niezawisłości sądownictwa, jak również z zasadą praworządności i wymogiem skutecznej ochrony prawnej - czytamy w oświadczeniu.

Stowarzyszenie ACA-Europe "wzywa tych, którzy ponoszą odpowiedzialność w Polsce, do powstrzymania się od działań przeciwko niezależności sądów oraz od nadużywania procedur dyscyplinarnych wobec sędziów w celu tłumienia niepożądanych opinii". 

Czytaj: Marszałek Senatu prosi Komisję Wenecką o ocenę ustawy o dyscyplinarkach sędziów>>