Powodem w tej sprawie była spółka Energetyka Ursus, która wystąpiła przeciwko dłużnikowi - osobie fizycznej - Andrzejowi P. Sąd pierwszej instancji ogłosił jego upadłość.

Sąd Okręgowy zawiesił postępowanie w sprawie i wezwał syndyka do udziału w sprawie. A ten poparł powództwo na rzecz spółki.

Sąd rozpatrując apelację pozwanego miał wątpliwości, czy przystępujący do sprawy w toku już wszczętego procesu syndyk może domagać się zasądzenia świadczenia na swoją rzecz, czy też na rzecz upadłego.

Na rzecz upadłego, ale we własnym imieniu

Zgodnie bowiem z art. 144 ustawy Prawo upadłościowe po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowo-administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu.

Postępowania, o których mowa w ust. 1, syndyk prowadzi na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym.

Czytaj: MS: nowe prawo upadłościowe ułatwi działalność gospodarczą

Sąd zauważył, że ukształtowały się w orzecznictwie dwa poglądy:

  1. stroną jest syndyk i orzeczenie wydaje się na jego rzecz,
  2. stroną jest upadły w dalszym ciągu i na jego rzecz zasądza się świadczenie

Pełnomocnik powoda Przemysław Fellga opowiedział się za zasądzeniem na rzecz syndyka masy upadłościowej. Podał przykład sprawy spadkowej, gdy sąd zasądza spadek na rzecz kuratora, gdy spadkobiercy są nieznani.

 


Syndyk ma uprawnienia

Sąd Najwyższy 15 listopada 2018 r. postanowił odmówić podjęcia uchwały. Jak stwierdził sędzia sprawozdawca Krzysztof Strzelczyk pytanie nie odnosi się do sytuacji, która w sprawie zaistniała. Upadłość była w toku, a syndyk się do postępowania przyłączył, a nie jak brzmiało pytanie " wytoczył powództwo".

Niemniej SN dostrzegł problem przy oznaczeniu strony, gdy w trakcie postępowania upadłościowego wytoczonego przez upadłego przystępuje do niego syndyk.

Sąd Najwyższy opowiada się na korzyść syndyka, gdyż upadły nie ma uprawnień do występowania w sprawie. Upadły traci prawo zarzadzania majątkiem.   

Sygnatura akt III CZP 53/18, postanowienie z 15 listopada 2018 r.