Urząd ustalił, że gmina niezgodnie z prawem zastrzegała możliwość pobierania opłat za czynności administracyjno-techniczne od osób, które chcą przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
Gmina Roźwienica pobierała opłaty, które nie były przewidziane przepisami. W związku z tym obciążała konsumentów dodatkowymi, bezprawnymi kosztami.
Zgodnie z prawem gmina jest przedsiębiorcą m.in. w zakresie, w jakim organizuje lub świadczy usługi o charakterze użyteczności publicznej. Prezes UOKiK za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów lub ograniczające konkurencję może nałożyć na gminy karę pieniężną w wysokości nawet 10 proc. przychodu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreśla jednak fakt, że gmina już zaprzestała stosowania kwestionowanej praktyki.
Prezes UOKiK nałożyła na gminę karę w wysokości 18 313 zł. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ gmina ma prawo odwołać się do sądu.