Wczoraj opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/30/UE z 25 października 2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, s. 74), która zastąpiła dotychczasową dyrektywę 77/91/EWG (Dz. Urz. WE L 26 z 31.1.1977, s. 1).

U podstaw wydania nowej regulacji zastępującej dotychczasowe przepisy leżą dwie przyczyny. Po pierwsze, poprzednia regulacja została kilkakrotnie znacząco zmieniona, w związku z czym w celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należało nanieść dotychczasowe zmiany na tekst regulacji.

Po drugie, konieczne okazało się wprowadzenie nowej poprawki uwzględniającej wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie C-133/06, który wymusił przeredagowanie art. 6 ust. 3 dyrektywy 77/91/EWG w celu usunięcia istniejącej wtórnej podstawy prawnej oraz wprowadzenia przepisu o zbadaniu oraz, w razie potrzeby, o korekcie kwoty, o której mowa w ust. 1 tego artykułu.