Skarga została wniesiona na podstawie art. 33 Konwencji o prawach człowieka, który pozwala każdemu z państw-stron Konwencji na wniesienie skargi przeciwko innej stronie Konwencji, jeżeli państwo skarżące uważa, że państwo pozwane naruszyło postanowienia Konwencji lub jej protokołów. Skargi takie należą jednak do rzadkości i najczęściej są skutkiem poważnego konfliktu politycznego lub militarnego.
Ukraina wniosła także do Trybunału na podstawie art. 39 regulaminu Trybunału o zastosowanie środków tymczasowych, na podstawie których ze skutkiem natychmiastowym Trybunał nakaże rządowi rosyjskiemu powstrzymanie się od wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludności cywilnej na terytorium Ukrainy. Zważywszy na obecną sytuację polityczną na Krymie i we wschodniej części Ukrainy, Trybunał przychylił się do tego wniosku. Trybunał wezwał oba państwa do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek środków, a w szczególności działań militarnych, które mogłyby pociągnąć za sobą naruszenia praw podstawowych wśród ludności cywilnej, oraz do przestrzegania przez obie strony konfliktu zobowiązań spoczywających na państwach Rady Europy w świetle Konwencji. Chodzi tu zwłaszcza o zobowiązania wynikające z konwencyjnego art. 2 (ochrona prawa do życia) oraz art. 3 (zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania).
Wniesiona skarga została zarejestrowana pod numerem 20958/14, Ukraina przeciwko Rosji. Oba państwa zostały również zobowiązane przez Trybunał do jak najszybszego przedstawienia informacji dotyczących środków przez nie podejmowanych dla zapewnienia pełnej realizacji zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach człowieka.
Źródło: www.echr.coe.int z 16 marca 2014 r.