O tym projekcie dyskutowano w piątek w Brukseli podczas posiedzenia Rady Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE.
Zmiany zmierzają w kierunku ulepszenia przepisów wywołujących obecnie wątpliwości w orzecznictwie oraz trudności w praktycznym stosowaniu (jak np. przepisów określających główne miejsce prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę).
Podczas posiedzenia europejscy ministrowie sprawiedliwości dyskutowali również m.in. o projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych.
Projekt ten przewiduje wprowadzenie instytucji europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, wykonywanego bezpośrednio w innym państwie członkowskim. Nakaz ma prowadzić do zabezpieczenia roszczenia, pozostawiając egzekucję roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym procedurze krajowej. Instrument ma mieć zastosowanie wyłącznie w sprawach mających skutki (charakter) transgraniczne, np., gdy wierzyciel zamieszkuje w innym państwie niż to, w którym ulokowany jest rachunek dłużnika.