Prof. Małgorzata Manowska, I prezes SN, uznała, że nie ma podstaw do tego, aby wstrzymać przekazywanie do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego spraw sędziów, wobec których prokuratura chce wszcząć sprawy karne. Chodzi więc o uchylanie takim sędziom immunitetu.

Zabezpieczenie nie jest wykonane

Grupa sędziów SN zwróciła się do I prezes SN „o podjęcie czynności zmierzających do wyjaśnienia zakresu zabezpieczenia ustanowionego postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 kwietnia 2020 r. poprzez ustalenie treści wniosku Komisji Europejskiej skierowanego do Rządu Polskiego wskazującego na objęcie tym zabezpieczeniem sędziowskich spraw immunitetowych”.

 


Izba Dyscyplinarna mimo tego zabezpieczenia TSUE nadal podejmuje decyzje mające bezpośredni wpływ na sędziów.

Kolegium Sędziów SN zaapelowało do prof. Manowskiej, by zmieniła swoje zarządzenie wydane 20 kwietnia 2020 r. poprzez dodanie po słowach: wstrzymuję przekazywanie spraw dotyczących postępowań dyscyplinarnych sędziów, "oraz spraw dotyczących uchylania immunitetów sędziom".

Czytaj: Nie uchylać immunitetów - apel kolegium SN do prof. Manowskiej>>

Uchwała też określa zakres czasowy tego zastrzeżenia; ma ono obowiązywać do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości UE orzeczenia w sprawie C-791/19. A nie do czasu wydania przez polski Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie pytania Izby Dyscyplinarnej SN o sygnaturze P 7/20. Pytanie to miało wyjaśnić, czy obowiązek państwa członkowskiego UE polegający na wykonywaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa jest zgodny z Konstytucją RP.


Sprawy immunitetowe to nie sprawy dyscyplinarne

Prof. Manowska stwierdziła, że wykonując postanowienia TSUE z 8 kwietnia 2020 r. ( C-791/19), "Izba Dyscyplinarna nie orzekała i nadal nie orzeka w sprawach dyscyplinarnych sędziów". A ponadto w sprawach immunitetowych sędziów podstawy orzekania w tej Izbie odnaleźć można w Dzienniku Ustaw RP z 2019 r. poz. 825, który ogłosił tekst ustawy o Sądzie Najwyższym.

Prof. Manowska podtrzymała przy okazji swoje stanowisko, iż przeprowadzenie Zgromadzenia Ogólnego dla prawie 100 sędziów, wymagającego obsługi przez kolejne kilkadziesiąt osób możliwe będzie wówczas, "gdy wyraźnej poprawie ulegnie sytuacja epidemiczna w Polsce".

Warto dodać, że Komisja Europejska skierowała 3 grudnia 2020 r. do rządu polskiego pismo wzywające do naprawienia uchybień nadanych Izbie Dyscyplinarnej, w tym prawa do uchylania immunitetów sędziom. Według Komisji Sąd Najwyższy art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej może zobowiązać Radę do podjęcia środków niezbędnych w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji (...).