Zdaniem sądu zaskarżone przepisy uprzywilejowują banki. Rozwiązanie, powoduje brak równowagi między stronami stosunku prawnego poprzez silniejszą pozycję banku, co jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości. W ocenie sądu pytającego, nie ma jakichkolwiek podstaw, aby uprzywilejowywać podmioty takie jak banki w uproszczonym dochodzeniu roszczeń wobec ich klientów. Taka sytuacja rodzi przekonanie społeczne, iż podmiot prawny o dużej sile ekonomicznej może korzystać z rozwiązań prawnych, które uprzywilejowują go w stosunku do innych podmiotów, z uwagi na jego  znaczne   możliwości  finansowe.   Czytaj też>>Bankowy tytuł egzekucyjny zostaje>>>

Art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności stanowi, iż każdy ma prawo do rzetelnego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym. Procedura nadania bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności - zdaniem sądu pytającego - nie spełnia norm konwencji. Osoby podpisujące bankowy tytuł egzekucyjny nie wypełniają bowiem funkcji sądowniczej, a zakres rozpoznawania sprawy w postępowaniu klauzulowym nie obejmuje merytorycznej kontroli wystawionego bankowego tytułu egzekucyjnego (art. 96, art. 97, art. 98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe).
Przedstawiciel Sejmu poseł Ryszard Kalisz stwierdził, że zaskarżone przepisy są zgodne z Konstytucją RP pod warunkiem, że bank dopełnia obowiązków informacyjnych wobec klientów. Poseł Kalisz zwrócił uwagę, że rząd negatywnie odniósł się do likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego.  Gdyby zaskarżona klauzula wykonalności została zlikwidowana, to - zdaniem Rady Ministrów nastąpiłoby - zwiększenie ryzyka działalności bankowej, zwiększenie kosztów, a także opłat - związanych z poddaniem się egzekucji bezpośrednio na podstawie oświadczenia notarialnego.
Prokurator Stanisław Bończak podkreślił, że sąd pytający ograniczył uzasadnienie do art. 32 Konstytucji RP i art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. - nagminnie banki upraszczają dochodzenie należności, nie wyłączają badania zasadności dochodzenia tych roszczeń przez sąd. Dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika w formie pisemnej dają możliwość prawa do sądu. Trybunał 26 stycznia 2005 roku wypowiedział się już o zgodności z konstytucja zaskarżonych przepisów.