Jak powiedział sędzia Konrad Wytrykowski przewodniczący składu w tej sprawie, dotyczącej kasacji wniesionej przez ukaranego dyscyplinarnie radcę prawnego, Izba powinna podjąć uchwałę, która wiązałaby przynajmniej ten jeden skład. Chodzi o prawidłowość wyboru nowych sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa. Postanowienie zostanie uzasadnione 4 kwietnia br.
Oznacza to, że kolejne sprawy tej Izby też spadną z wokandy do czasu rozpoznania problemu prawnego.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wyznaczyła na piątek 5 kwietnia rozpoznanie pierwszego zagadnienia prawnego w składzie siedmiorga sędziów - poinformował we wtorek zespół prasowy SN. Zagadnienie prawne ma zostać rozpatrzone przez skład siedmiorga sędziów. Jego przewodniczącym będzie prezes Izby Dyscyplinarnej Tomasz Przesławski, sprawozdawcami sędziowie Małgorzata Bednarek i Paweł Czubik, zaś w składzie znaleźli się jeszcze sędziowie: Piotr Niedzielak, Adam Roch, Adam Tomczyński i Jacek Wygoda.

Czytaj: Sędziowie SN pytają, czy mogą orzekać z sędzią wskazanym przez nową KRS>>
 

Podobne pytania już padły

Izba Dyscyplinarna poszła zatem w ślady Izby Karnej i Izby Cywilnej, które również miały wątpliwości co do wyboru sędziów. Z tym, że starzy sędziowie Izby Karnej mieli wątpliwości co do wyboru jednego nowego sędziego z tego trójkowego składu.

W tym trzyosobowym składzie byli sędziowie Zbigniew Puszkarski, Tomasz Artymiuk i powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę w październiku ubiegłego roku sędzia Wojciech Sych. Skład ten postanowił odroczyć rozpoznanie sprawy i przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów SN zagadnienie prawne dotyczące "wątpliwości co do poprawności procesu powołania sędziego SN". Ponadto w pytaniu wskazano na powołanie sędziego "pomimo postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS" zawierającej kandydatury sędziów oraz wyboru sędziowskich członków KRS przez Sejm

Pytanie sędziów Izby Cywilnej

Natomiast nowo wybrani sędziowie Izby Cywilnej zapytali o prawidłowy wybór Trybunał Konstytucyjny. W dniu 25 marca 2019 r. Sąd Najwyższy, w związku z pismem strony zatytułowanym "Wniosek o wyłączenie sędziów", przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne dotyczące zgodności art. 49 k.p.c., w zakresie, w jakim Sąd rozpoznaje wniosek o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, z Konstytucją RP, Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Kartą Praw Podstawowych UE.

Sąd niewłaściwy do rozpoznania

Stanowisko Izby Dyscyplinarnej jest jasne co do pytań prejudycjalnych wysłanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej wyraziło 19 marca br. głębokie zaniepokojenie faktem procedowania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w oparciu o pytania prejudycjalne zadane przez sąd niewłaściwy i orzekający w składzie sprzecznym z ustawą.

Czytaj: Prof. Ereciński: gdy skład sądu wadliwy, to wyrok nieistniejący>>
 

Dodatkowo za niedopuszczalne Zgromadzenie uznaje czynienie ustaleń w sprawie wyłącznie w oparciu o informacje przekazywane przez sąd odsyłający oraz dopuszczone strony postępowania, z całkowitym pominięciem sądu właściwego, tj. Sądu Najwyższego – Izby Dyscyplinarnej, który w sposób wyczerpujący mógłby przedstawić wszystkie aspekty funkcjonowania tego sądu.

Nadto Zgromadzenie podkreśla, że wszystkie sprawy, w których zostały skierowane pytania prejudycjalne, zostały w sposób bezprawny przejęte przez niewłaściwą Izbę Sądu Najwyższego, zaś składy formułujące pytania prejudycjalne były ukształtowane rażąco niezgodnie z polskim prawem, co skutkuje nieważnością wydawanych w tych sprawach orzeczeń.