Wątpliwości prof. Marka Chmaja, konstytucjonalisty budziła niedokładność ustawy nowelizującej Prawo o ustroju sądów powszechnych uchwalonej przez Sejm 1 lipca br.

- W opinii dla Senatu napisałem, że trzeba uszczegółowić w ustawie odniesienie do rozporządzenia regulującego kryteria oceny sędziów, gdyż  było zbyt ogólne – mówi prof. Chmaj. – Dzisiaj odbyło się posiedzenie komisji ustawodawczej Senatu i delegację uzupełniono.

W art.92 konstytucji wyraźnie czytamy, że upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Przedstawiciele ministerstwa zaproponowali poprawki komisji. Warto podkreślić, że kryteria oceny i sposób oceniania sędziów musi być zgodny z zasadą niezawisłości sędziowskiej.  

– Ustawa o ustroju sądów powszechnych wyraźnie zakreśla ramy możliwej kontroli i oceny pracy sędziów. Stwarza to gwarancje niedopuszczalności ingerencji w sferę niezawisłości sędziów – pisze Marek Chmaj.

Nawet, gdyby kryteria oceny ustalał minister sprawiedliwości.

więcej