Organizatorem konferencji jest senacka Komisja Ustawodawcza. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, OECD, środowisk prawniczych i akademickich, a także urzędnicy. Będą oni mieli okazję dowiedzieć się, jak ten instrument oceny działa w systemach prawnych państw europejskich. Organizatorzy oczekują, że konferencja stanie się forum wymiany poglądów i doświadczeń.

Ocena społeczno-gospodarczych skutków wprowadzenia w życie przygotowywanych ustaw ma na celu uniknięcie ewentualnych błędów, zanim projektowana ustawa stanie się obowiązującym prawem.  Jest to nowoczesne narzędzie, którego znaczenie rośnie, czego dowodem jest  międzynarodowy trend na rzecz lepszych regulacji (Better Regulation Agenda). Rozwój tego trendu oraz stopień wdrażania OSR w różnych krajach monitorowany jest przez OECD.

W kwietniu  2016 r. w Kancelarii Senatu powstał dwuosobowy Zespół ds. Oceny Skutków Regulacji, funkcjonujący w ramach Biura Legislacyjnego.  W skład Zespołu wchodzą eksperci – osoby z wykształceniem ekonomicznym, mające doświadczenie w zakresie OSR w rządowym procesie legislacyjnym oraz w obszarze prac analitycznych (w tym stosowaniu metod analizy danych, prognoz i symulacji, a także wiedzy w zakresie ekonomii, statystyki i ekonometrii). Do zadań Zespołu należy przeprowadzanie oceny wpływu dla inicjatyw ustawodawczych Senatu i ustaw uchwalonych przez Sejm.  Jego członkowie sporządzają OSR dla projektów inicjatyw ustawodawczych Senatu (wniesionych przez grupę senatorów lub komisje senackie, w tym projektów powstałych w wyniku rozpatrzenia przez właściwe  komisje wyroków Trybunału Konstytucyjnego, petycji lub wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich i Najwyższej Izby Kontroli) na etapie wniesienia projektu do marszałka Senatu. OSR aktualizowana jest następnie na każdym etapie prac legislacyjnych w Senacie (również po poprawkach zgłaszanych przez senatorów podczas I i II czytania).

Od początku swej działalności Zespół sporządził 50 Ocen Skutków Regulacji (średnio 3 miesięcznie), w tym 45 do projektów ustaw będących inicjatywami ustawodawczymi Senatu. OSR przygotowano do 15 propozycji zawartych w petycjach, 12 projektów wniesionych przez grupę senatorów, 12 wyroków Trybunału Konstytucyjnego, 4 projektów wniesionych przez komisje senackie, 3 opracowanych w wyniku wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich, 1 opracowanego w wyniku raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, a także 3 propozycji poprawek Senatu do ustaw rządowych.

Aż 27 z 50 (55%) rozwiązań problemów analizowanych w OSR generowało istotne skutki dla sektora finansów publicznych. Były to projekty ustaw dotyczące m.in. przyznania dodatkowych świadczeń działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym, zmian w podatku akcyzowym, zmian w wysokości i uprawnieniach do świadczeń socjalnych i emerytalnych. Natomiast dziesięć projektów przewidywało rozwiązania, które miały istotny wpływ na sektor przedsiębiorstw.

Praca nad OSR wymaga współpracy z pracownikami urzędów administracji rządowej oraz urzędów organów centralnych w zakresie wymiany danych i informacji.  Przykładowo taką współpracę nawiązano podczas prac nad projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i rozpatrzenia wyroku TK dot. kwoty wolnej od podatku dochodowego oraz przy pracy nad  nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.