Poprawki zaproponowała senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Posłowie, uchwalając ustawę 12 października, opowiedzieli się za likwidacją ulgi internetowej. Jednak już następnego dnia minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział, że w Senacie zostanie podjęta próba jej częściowego przywrócenia. Tak też się stało.
Przewodniczący senackiej komisji Kazimierz Kleina zaproponował, aby prawo do ulgi (maksymalnie 760 zł rocznie odliczane od dochodu) zachowali ci podatnicy, którzy w latach 2005 – 2011 (tj. w okresie jej obowiązywania) nie korzystali z niej, w tym także ci, którzy po raz pierwszy uwzględnią ją w swoim rozliczeniu podatkowym za 2012 r. Podatnicy ci mieliby prawo do odliczenia w latach 2013 i 2014. Autorem tej poprawki jest senator Andżelika Możdżanowska (PSL).
Oprócz tego senacka komisja przyjęła poprawki dotyczące rozliczania kosztów podatkowych twórców (np. pisarzy, wykładowców). Nowelizacja wprowadziła roczny limit korzystania z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów z umów autorskich w wysokości 42 764 zł (jest to połowa kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej). Obowiązujące przepisy zakładają możliwość odliczenia kosztów wyższych, które zostały przez podatnika faktycznie poniesione, o ile mogą być udokumentowane.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna