Senatorowie zgłosili do ustawy budżetowej18 poprawek. Jedna z nich podnosi o 5 mld zł (do 60 mld zł) limit gwarancji i poręczeń, które mogą być udzielane przez Skarb Państwa. Zmniejszono także o 127 mln zł podatkowe i niepodatkowe dochody państwa oraz o taką samą kwotę zmniejszono wydatki państwa. Jest to związane z dokonanymi zmianami w planach finansowych niektórych instytucji gospodarki budżetowej. Zmiany były konieczne, gdyż niektóre z tych instytucji utworzono już po przygotowaniu projektu ustawy budżetowej. Po rozpatrzeniu senackich poprawek budżet zostanie przekazany do podpisu prezydenta.
W czwartek rozpatrywany będzie obywatelski projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody. Projekt nowelizacji dotyczy przepisów określających podmioty uprawnione do wydawania opinii na temat projektu rozporządzenia w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku narodowego. Projekt dotyczy także możliwości odwołania dyrektora parku narodowego przed upływem okresu, na jaki został powołany. (ks/pap)