Zmiana ustaw okołobudżetowych zmierza do pozostawieniu na poziomie z 2013 r. podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uniezależnienia wysokości dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego od kwoty min wynagrodzenia za pracę, podwyższenia akcyzy na alkohol etylowy, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy.

Kierownicy i posłowie bez podwyżek

Zaproponowano utrzymanie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie z 2013 r. Oznacza to, że zamrożone będą także uposażenia oraz diety parlamentarne posłów i senatorów. Na tegorocznym poziomie pozostaną: płace w „budżetówce”, fundusz wynagrodzeń bezosobowych w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Projekt przewiduje również uniezależnienie dofinansowania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego od minimalnego wynagrodzenia. Proponowane dofinansowanie wynosi 480 zł, 960 zł i 1 920 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika. Kwota dofinansowania ma być zwiększona o 640 zł dla osób niepełnosprawnych z orzeczoną m.in. chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym oraz dla niewidomych. Projekt zakłada także podwyżkę akcyzy na alkohol etylowy o 15 proc. oraz na wyroby tytoniowe i susz tytoniowy o 5 proc. Rząd proponuje też przeznaczenie 835,3 mln zł na staże i szkolenia lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Ponadto, w myśl projektu zwiększone o 318 mln 950 tys. zł mają być środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Projekt wpłynął do Sejmu 3 października 2013 r., a 11 października 2013 r. odbyło się jego pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu. 22 października 2013 r. Komisja Finansów Publicznych  przyjęła projekt z poprawkami redakcyjnymi.

Informatyzacja i finanse
Z kolei nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadza stabilizującą regułę wydatkową.
Dzisiejsze obrady obejmą także omówienie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt dotyczy rozpoczęcia korzystania z Systemu EESSI (wysyłania i otrzymywania drogą elektroniczną standardowych dokumentów elektronicznych - SED) przez polskie instytucje wykonujące zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego.
Uproszczenie obowiązujących przepisów oraz odformalizowanie niektórych procedur, szczególnie dla cudzoziemców przebywających już w Polsce, którzy nie naruszają prawa polskiego, a także nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Natomiast ich pobyt nie wiąże się z obciążeniami dla systemu pomocy społecznej - to założenia projektu ustawy o cudzoziemcach, który Sejm rozpatrzy w środę.

Referendum w sprawie 6-latków
W piątek posłowie opowiedzą się, czy należy przeprowadzić referendum w sprawie obniżenia wielu dzieci podlegających powszechnemu obowiązkowi szkolnemu.
Ponadto w czwartek rozpatrzony zostanie projekt zmierzający do  rozszerzenia możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez lekarzy pediatrów i lekarzy internistów w wyniku otwarcia tego segmentu świadczeń zdrowotnych dla lekarzy, którzy posiadają" specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii.
Ważnym punktem obrad będzie ustawa o kredycie konsumenckim. Zgodnie z nim państwo zapobiec chce nadmiernemu zadłużaniu się kredytobiorców korzystających z kredytu konsumenckiego.