W stan spoczynku przeszli: prezes SN Wiesław Błuś, SSN Marian Buliński, SSN Jan Bogdan Rychlicki, SSN Jerzy Steckiewicz.
Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że dwóch innych sędziów Izby Wojskowej przeszło do Izby Karnej. Będą oni orzekać w wydziale wojskowym, który ma być utworzony w tej izbie.
Jeszcze na podstawie poprzedniej ustawy o Sądzie Najwyższym w stan spoczynku od 1 kwietnia br. przeszedł sędzia orzekający w Izbie Cywilnej - Hubert Wrzeszcz, który ukończył 68 lat.
Według nowej ustawy sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia, chyba że nie później niż na 6 miesięcy i nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed ukończeniem tego wieku złoży oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie a Prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego.

Czytaj też>>Sąd Najwyższy już nowy, ale jeszcze stary

Sędzia Hubert Wrzeszcz orzekał w Sądzie Najwyższym od marca 1999 r. między innymi w sprawach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w budynku, pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, interpretacja woli stron umowy, a także - w sprawie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki. 

Jak poinfromował we wtorek 3 kwietnia sędzia Michał Laskowski, rzecznik prasowy SN w zwiazku z powstaniem nowych izb, powinno zostać zatrudnionych ok. 100 osób, w tym praconikow sekretariatów.