Wnioskodawcą projektu rozporządzenia jest szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

W poniedziałek na konferencji prasowej rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował, że planowane na wtorek rozporządzenie ma charakter techniczny: została przyjęta nowa ustawa (o likwidacji MSP), w związku z czym potrzebne są nowe dokumenty wykonawcze. "Dotyczy określenia trybu gospodarowania ruchomościami, jak i również prawami na dobrach niematerialnych" - wyjaśnił.

"Zależy nam na tym, aby oczywiście to wszystko się odbywało - to gospodarowanie - w sposób jak najbardziej oszczędny, racjonalny, transparentny. I takie właśnie procedury dotyczące sposobów przeprowadzania przetargów, aukcji w tym rozporządzeniu są uregulowane" - powiedział.

Na początku roku weszły w życie przepisy likwidujące Ministerstwo Skarbu Państwa. Chodzi o dwie ustawy: o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Rolę koordynatora polityki właścicielskiej pełnił prezes Rady Ministrów.

Na podstawie tych aktów prawnych Ministerstwo Skarbu Państwa z dniem 1 stycznia 2017 r. przeszło w stan likwidacji. Prezes Rady Ministrów przekazała na podstawie rozporządzenia zarządzanie majątkiem MSP poszczególnym ministrom branżowym. W miniony piątek minister Kowalczyk poinformował PAP, że proces likwidacji MSP - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - zakończył się 31 marca br. Kowalczyk dodał, że jeszcze przez kilka dni będzie trwało zamykanie kont, z których korzystał resort.

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazuje, że projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, obowiązujących od początku roku. Ustawa zobowiązuje bowiem rząd do określenia - w drodze rozporządzenia - szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, ich sprzedaży, dzierżawy, wynajmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji, uwzględniając konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa, wymóg stosowania trybu przetargu lub aukcji przy rozporządzaniu składnikami aktywów trwałych oraz prawami na dobrach niematerialnych o znacznej wartości oraz określone w odrębnych przepisach zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

Według wnioskodawców projekt określa dwie podstawowe ogólne zasady gospodarowania składnikami majątku danej jednostki. Po pierwsze - wyjaśniają - zobowiązuje ją do wykorzystywania składników majątku ruchomego dla realizacji swoich zadań oraz do gospodarowania nimi w sposób oszczędny i racjonalny. Ponadto - dodają - jednostka jest zobowiązana do utrzymania majątku w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia oraz do zapewnienia nad nimi efektywnego nadzoru. (PAP)