W dokumencie "Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania" zaproponowano m.in. uproszczenie zasad pobytu i pracy w naszym kraju cudzoziemców, przeciwdziałanie nielegalnej imigracji, usprawnienie programów integracyjnych, większy nacisk na edukację dzieci migrantów oraz umożliwienie zalegalizowania pobytu cudzoziemcom przebywającym nielegalnie. Autorzy podkreślają, że polityka migracyjna powinna być m.in. dostosowana do priorytetów rynku pracy, a z drugiej strony uwzględniać potrzebę zapewnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Szczególne działania powinny być skierowane do cudzoziemców polskiego pochodzenia, ponieważ jest to grupa mająca wyjątkowe znaczenie dla polityki państwa i jego interesów, również z uwagi na uwarunkowania historyczne Polski.

Dokument zawiera szereg rekomendacji. Eksperci zaproponowali m.in. określenie priorytetów w kwestii przyjmowania i legalizacji pobytu cudzoziemców. Chodzi o to, by system admisji i legalizacji pobytu przewidywał preferencyjne rozwiązania prawne dla wybranych grup cudzoziemców - m.in.: osób pochodzenia polskiego, studentów, naukowców, absolwentów polskich uczelni czy tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub mają potrzebne kwalifikacje.

Według autorów dokumentu należy też opracować i wdrożyć skuteczny program integracji cudzoziemców (m.in. wprowadzenie programów preintegracyjnych dla osób ubiegających się o status uchodźcy; usprawnienie programów integracji osób objętych ochroną międzynarodową oraz objęcie tego typu programami innych kategorii cudzoziemców, zwiększenie nacisku na edukację dzieci migrantów) oraz zapewnić im bezpłatny dostęp do doradztwa prawnego. Kolejna rekomendacja dotyczy przeciwdziałania nielegalnej migracji. Chodzi m.in. o nadanie priorytetu dobrowolnym powrotom nad przymusowymi wydaleniami oraz wprowadzenie przepisów pozwalających - w uzasadnionych przypadkach - na zalegalizowanie pobytu lub opuszczenie RP bez negatywnych konsekwencji (wpis do wykazu osób niepożądanych).

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 2011 roku zwiększyła się liczba wydawanych wiz, zezwoleń na pracę i zarejestrowanych oświadczeń pracodawców o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca w ramach tzw. systemu uproszczonego. Równolegle odnotowano istotny spadek liczby osób wnioskujących o objęcie ochroną międzynarodową.(PAP)

pru/ itm/ bk/