W liście do ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego prof. Irena Lipowicz stwierdza, że wie, iż w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęto prace legislacyjne zmierzające do opracowania instytucji tzw. protokołu elektronicznego na potrzeby procesu karnego, opartej na założeniach przedstawionych w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. - Jednak wobec odmienności procedury karnej i konieczności zagwarantowania fundamentalnych zasad postępowania karnego, szczegóły proponowanych unormowań wymagają pogłębionej analizy uwzględniającej specyfikę tego postępowania - pisze RPO. I prosi ministra o poinformowanie, na jakim etapie są prace nad projektem dotyczącym instytucji protokołu elektronicznego na potrzeby postępowania karnego.
Nagrywanie na salach rozpraw stało się możliwe dzięki znowelizowaniu Kodeksu postępowania cywilnego, a tym samym wprowadzeniu do polskiej procedury cywilnej protokołów elektronicznych z zapisem przebiegu rozpraw sądowych.
System umożliwiający nagrywanie na salach rozpraw został zainstalowany w około 350 salach sądowych w całej Polsce (w 290 salach sądach okręgowych, 56 salach sądach apelacyjnych). W kolejnych miesiącach system będzie instalowany w pozostałych salach sądów okręgowych. W przyszłym roku wyposażenie trafi także do większości sal sądów rejonowych.
W sumie, do końca tego roku sale rozpraw w wydziałach cywilnych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczych w sądach okręgowych i apelacyjnych zostaną wyposażone w kamery, mikrofony, monitory oraz urządzenia i oprogramowanie służące do ich obsługi.