Od 15 lutego 2011 r. obowiązują nowe zasady zatrudniania obcokrajowców na terenie Federacji Rosyjskiej. Uproszczone zostały procedury zatrudniana cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach. Wśród najważniejszych zmian są: wydłużona wiza, obniżenie podatku dochodowego oraz zniesienie limitów pozwoleń na pracę.

Znowelizowane przepisy Prawa Federalnego "O statusie prawnym cudzoziemców w Federacji Rosyjskiej" wprowadziły tzw. Klasyfikację Wysokowykwalifikowanych Specjalistów (inaczej HQS). Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów wysokowykwalifikowanym specjalistą jest obywatel innego państwa lub osoba nieposiadająca żadnego obywatelstwa, legitymująca się właściwym doświadczeniem zawodowym, umiejętnościami oraz osiągnięciami w określonej dziedzinie i, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę, uzyskująca dochód roczny nie mniejszy niż dwa miliony rubli, tj. około 65 tysięcy dolarów. "W stosunku do osób spełniajacych powyższe kryteria wydłużony został do 3 lat okres ważności wizy, i to nie tylko dla samego cudzoziemca, ale też jego rodziny,"- wyjaśnia Małgorzata Grzelak, Radca Prawny, Partner Europejski w kancelarii Squire Sanders Święcicki Krześniak Sp. k. "To istotna zmiana, ponieważ co do zasady obcokrajowcy zatrudnieni na terenie Federacji Rosyjskiej są zobowiązani do uzyskiwania nowej wizy co roku. W wyniku zmian osoby kwalifikujące się jako HQS zapłacą też niższy podatek dochodowy od osób fizycznych - w wysokości 13 procent."

Na liście wprowadzonych nowelizacją uproszczeń proceduralnych, mających na celu zwiększenie liczby pracujących w Rosji specjalistów o wysokich kwalifikacjach, znalazło się także zniesienie wobec nich ograniczeń rocznej kwoty imigracyjnej. "Warto pamiętać, że wprowadzone zmiany dotyczą tylko obcokrajowców zatrudnionych bezpośrednio przez rosyjskie podmioty," - podkreśla Małgorzata Grzelak. "Nie skorzystają więc z nich osoby oddelegowane do firm rosyjskich, ale pozostające w stosunku pracy z firmą polską."

Zgodnie z przepisami prawa rosyjskiego cudzoziemiec nie przedstawia dokumentów poświadczających jego kwalifikacje organom właściwym do spraw imigrantów. Przyjęto bowiem zasadę, że pracodawca sam ocenia kwalifikacje pracownika. Z tego powodu należy przyjąć, że w praktyce wyrazem oceny posiadania wysokich kwalifikacji jest odpowiedniej wysokości wynagrodzenie.

"Z pewnością powyższe zmiany to element zachęcający do podejmowania pracy na terenie Rosji przez osoby o wysokich kwalifikacjach," - dodaje Małgorzata Grzelak. "Choć warto zauważyć, że odmiennie od większości analogicznych regulacji ułatwiających zatrudnianie zagranicznych specjalistów na terenie Unii Europejskiej, w prawie rosyjskim bezpośrednim kryterium skorzystania z tych preferencji są odpowiednio wysokie zarobki, a nie wysokie kwalifikacje. Tych ostatnich nie trzeba wykazywać przed żadnym organem ds. imigrantów. Weryfikuje je jedynie pracodawca."