Rada Ministrów 6 maja br. przyjęła dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki.
Projekt resortu jest aktualizacją Dokumentu Implementacyjnego KPR na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Wprowadzone zmiany pozwolą zharmonizować jego założenia z polityką obecnego rządu.
Najważniejsze z nich dotyczą podjęcia jeszcze w I połowie br. prac legislacyjnych nad upraszczaniem prawa gospodarczego w ramach tzw. Pakietu na rzecz przedsiębiorczości. Do tej pory Rada Ministrów przyjęła już projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nowelizację Kodeksu cywilnego. Dalsze działania będą poświęcone nowelizacji m.in. Kodeksu pracy, Ordynacji podatkowej i Kodeksu spółek handlowych.
Do końca czerwca mają także zostać przygotowane rozwiązania prawne, które przyspieszą realizację reformy emerytalnej. Będą one dotyczyć m.in. emerytur pomostowych dla zatrudnionych w szczególnych warunkach. Ponadto, przygotowany zostanie program racjonalizacji wydatków na funkcjonowanie sprawnej administracji rządowej.
Działania na II półrocze 2008 r. oraz na kolejne lata zostaną określone w Krajowym Programie Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej , opracowywanym aktualnie przez MG. 17 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce, na którym omówione zostały założenia do nowego Krajowego Programu Reform.

Dokument Implementacyjny Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Harmonogram działań na I półrocze 2008 r. powstał w związku ze zmianą rządu. Rada Ministrów podjęła decyzję o jego aktualizacji 12 lutego 2008 r.
Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 został przyjęty przez Radę Ministrów 27 grudnia 2005 r., a następnie przekazany do Komisji Europejskiej. W Polsce koordynatorem wdrażania KPR odpowiadającym za jego monitorowanie jest Minister Gospodarki.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Gospodarki