Jak podkreslają przedstawiciele samorządu radców prawnych, jest to ogromne wyróżnienie dla Polski, że jej przedstawicielka – pierwszy raz w historii naszego kraju oraz CCBE – została Wiceprezydentem tej organizacji. Warto podkreślić, iż stanowisko objęte przez radczynię prawną Marię Ślązak oznacza, że niebawem zostanie ona Prezydentem CCBE - każdy bowiem nowo wybranych wiceprezydentów będzie pełnił funkcję Prezydenta.
Maria Ślązak została wybrana jako wspólna kandydatka obu polskich samorządów zawodów prawniczych: Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej. - Doskonała współpraca obu samorządów w promowaniu Kandydatki stanowi rzadki w ostatnim okresie przykład tego jak skutecznie należy zabiegać o interesy naszego kraju na arenie międzynarodowej - mówi Maciej Bobrowicz, przezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Więcej>>>  
CCBE jest największą i najbardziej liczącą się organizacją zrzeszająca prawnicze zawody w Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Reprezentuje blisko milion prawników.  Głównym zadaniem Organizacji jest reprezentacja organizacji członkowskich wobec instytucji europejskich. CCBE pełni rolę doradczą przy Radzie Europy. Krajowa Rada Radców Prawnych jest pełnoprawnym członkiem CCBE od dnia przyjęcia Polski do Unii Europejskiej - 1 maja 2004 r.

Maria Ślązak po wyborze powiedziała:
Pragnę  podziękować moim koleżankom i kolegom, członkom delegacji krajowych Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE za poparcie, którego udzielili mi w wyborach na stanowisko Wiceprezydenta tej najważniejszej międzynarodowej organizacji prawników na naszym kontynencie. Decyzja ta to wynik wieloletniej aktywnej obecności polskich prawników w strukturach CCBE.
Chciałabym, aby myślą przewodnią mojej pracy w Prezydencji CCBE była solidarność; solidarność wewnętrzna jako wzajemne wspieranie się członków CCBE w obronie fundamentalnych wolności zawodu oraz solidarność zewnętrzna jako pomoc dla prawników spoza Unii Europejskiej w ich dążeniu do praworządności w ich krajach, w tym zwłaszcza do zapewnienia każdemu obywatelowi, niezależnie od jego sytuacji materialnej, dostępu do pomocy prawnej.
Upłynęło już siedem lat od pełnego członkostwa adwokatur Europy Środkowej i Wschodniej w CCBE. Zaciera się podział na starych i nowych członków. Pragnę, aby w ramach wzajemnej solidarności powstał efektywny mechanizm wymiany informacji o projektach i działaniach podejmowanych przez poszczególne adwokatury europejskie, co miałoby służyć możliwie najlepszemu wykonywaniu naszej misji, którą jest zapewnianie obywatelom pomocy prawnej przez niezależnych prawników na możliwie najwyższym poziomie merytorycznym przy zachowaniu tajemnicy zawodowej.
Solidarność nasza winna przekraczać granice Unii Europejskiej. Na naszym kontynencie są państwa w których prześladuje się prawników występujących w procesach karnych. Zaledwie dwieście kilometrów od stolicy Polski, na Białorusi, już kilkunastu prawników zostało pozbawionych prawa wykonywania zawodu. Adwokatura Białoruska jest w pełni uzależniona od władz państwowych a ci, którzy się temu przeciwstawiają, zostają z niej usunięci. Poważne problemy mają także adwokaci w Gruzji, gdzie ponad stu dwudziestu naszych kolegów przebywa w więzieniach.
Polscy prawnicy, którzy w przeszłości byli wspierani przez kolegów z zachodniej Europy, już rozpoczęli spłacać ten moralny dług, organizując programy dla kolegów ze Wschodu.                                                                    Uważam, że celowe jest również kontynuowanie i pogłębianie dialogu CCBE z adwokaturami z krajów basenu Morza Śródziemnego. Tegoroczne rewolucje i zmiany w tych państwach pokazały, jak wielkie jest tam pragnienie wolności, praworządności i ochrony praw człowieka oraz jak znaczącą rolę w tych wydarzeniach odegrali prawnicy.
Potrzebna jest również solidarność prawników z ludźmi ubogimi, najbardziej potrzebującymi naszej pomocy. Solidarność z najbardziej potrzebującymi zobowiązuje też nasze samorządy do podejmowania wszelkich działań mających na celu mobilizację państw członkowskich Unii Europejskiej do wypełniania postanowień Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i innych dokumentów międzynarodowych w zakresie zapewnienia obywatelom rzeczywistego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Maria Ślązak – radca prawny; od 1992 roku wpisana również na listę adwokatów

 Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; studium w zakresie prawa europejskiego zorganizowane przez Uniwersytet w Cambridge; wizyty studyjne i kilkumiesięczne staże zawodowe w USA, Kanadzie, Danii i Irlandii; udział w licznych seminariach i szkoleniach z prawa gospodarczego, organizowanych za granicą i w Polsce, w tym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Prawników (CEELI).

 Od 1991 roku posiada własną kancelarię w ramach której prowadzi obsługę prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych m.in. w zakresie obsługi procesów inwestycyjnych, łączenia spółek i nabywania przedsiębiorstw, przygotowywania i oceny kontraktów, udziału w negocjacjach, obrotu nieruchomościami. Klientami kancelarii są bądź były m.in. banki, fundusze inwestycyjne, inwestorzy zagraniczni wchodzący na rynek polski, firmy farmaceutyczne. W latach 2000 – 2007 r. wspólnik Kancelarii Piontek, Ślązak, Wiśniewski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Warszawie. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

 Od początku transformacji ustrojowej zwolenniczka i propagatorka nawiązania szerokich kontaktów zagranicznych przez polskich radców prawnych, w tym wyjazdów studyjnych, szkoleń, staży i wymian międzynarodowych dla członków samorządu. Od 1999 roku jest członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych (KRRP) i jej Komisji Zagranicznej, w 2003 roku objęła przewodnictwo Komisji Zagranicznej, a następnie Komitetu ds. Zagranicznych, od dwóch kadencji członek Prezydium KRRP.  Inicjatorka powołania Przedstawicielstwa KRRP w Brukseli, pierwszej tego typu placówki samorządów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz przynależności KRRP do takich organizacji jak Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA). Obecnie przewodnicząca polskiej delegacji Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), reprezentuje KRRP w komitetach i grupach roboczych CCBE, współprzewodniczy Komitetowi PECO odpowiedzialnemu za stosunki z krajami sąsiadującymi z Unią Europejską, reprezentuje CCBE na różnych wydarzeniach międzynarodowych. Od 2007 roku jest Wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL. Członek Credential Committee Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA), odpowiedzialnego za ocenę i opiniowanie wniosków organizacji prawniczych z całego świata ubiegających się o członkostwo w IBA.