Prokurator generalny na posiedzeniu Krajowej Rady Prokuratury 20 maja 2015 r.  zwrócił się do jej pozostałych członków o wsparcie działań zmierzających do wydłużenia vacatio legis wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2015 r. przepisów nowej procedury karnej i kodeksu karnego.
Seremet podkreślił, że zbyt krótki okres vacatio legis tej regulacji może naruszać przepisy ustawy zasadniczej. W tym kontekście przypomniał, iż  ustawa z 20 lutego 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP z dnia 20 marca 2015 r. Tak więc pomiędzy jej promulgacją a wejściem w życie większości jej przepisów upłynie okres około 3 miesięcy. Dla porównania ustawa wrześniowa została ogłoszona ponad 21 miesięcy przed terminem, od którego miałaby obowiązywać zdecydowana większość jej przepisów.

Czytaj: Budka i Seremet zapowiadają przyspieszenie ws. regulaminów sądów i prokuratury>>

Andrzej Seremet dodał, że na temat rozumienia konstytucyjnego nakazu ustanowienia przez ustawodawcę vacatio legis i nadawania jej odpowiedniego wymiaru czasowego wielokrotnie wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny. - Wielokrotnie uzasadniał on, że ustawodawca powinien - co do zasady - zapewniać adresatom norm prawnych odpowiednio długi czas na przystosowanie się do zmienionych regulacji i na bezpieczne podjęcie decyzji co do dalszego postępowania. Wymaganie zachowania odpowiedniej vacatio legis należy odnosić nie tylko do ochrony adresata normy prawnej przed pogorszeniem jego sytuacji, ale także do możliwości zapoznania się z nowym prawem i możliwości adaptacyjnych. Wyznaczenie odpowiednio długiej vacatio legis ma szczególne znaczenie w odniesieniu do zasad odpowiedzialności karnej. Wyznaczanie przez prawodawcę odpowiedniej vacatio legis służyć ma budowaniu zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji) – mówił prokurator generalny.
Stwierdził też, że ustawodawca, określając datę wejścia w życie obu ustaw na 1 lipca 2015 r. postąpił arbitralnie. - Nie uwzględnił takich okoliczności jak skuteczność osiągnięcia celu, dla którego wydał te ustawy oraz harmonijne funkcjonowanie systemu prawnego, do którego ustawa zostaje włączona. To uprawnia do wniosku, że niezachowanie vacatio legis odpowiedniego do celu i charakteru wprowadzanych w życie regulacji rodzi przypuszczenie o niezgodności z zasadą poprawnej legislacji, wywodzoną z art. 2 Konstytucji – stwierdził Seremet.
Prokurator generalny mówił także o powodach wydłużenia vacatio legis  natury pragmatycznej, w tym przede wszystkim o potrzebie gruntownego przyswojenia sobie przez praktyków nowych rozwiązań prawnych, tak aby mogli się nimi sprawnie posługiwać po ich wejściu w życie. Andrzej Seremet stwierdził, iż to co leży w możliwościach prokuratury, zostało zrobione, a mianowicie  dodatkowe wewnętrzne szkolenia prokuratorskie, które – mimo napiętego budżetu prokuratury – są finansowane z jej własnych środków lub przy współpracy z Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Za niezwykle istotną z punktu widzenia potrzeb nowego modelu procesu karnego prokurator generalny uważa propozycje, wypracowane przez powołany w Prokuraturze Generalnej  zespół, zmierzające do stworzenia praktycznych możliwości obsadzania rozpraw przez prokuratorów będących autorami aktów oskarżenia.
Innym działaniem podjętym w celu przygotowania prokuratury na nadchodzące zmiany stanu prawnego jest opracowanie nowego zarządzenia Prokuratora Generalnego w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, przekazanego właśnie do zaopiniowania Radzie. Rozwiązania w nim zawarte dostosowane są do nowych regulacji ustawowych.
W posiedzeniu Krajowej Rady Prokuratury uczestniczył minister sprawiedliwości Borys Budka. Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, szef resortu wysłuchał argumentów członków Krajowej Rady Prokuratury dotyczących przesunięcia mających wejść w życie 1 lipca 2015 r. przepisów nowelizacji - Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu karnego. Minister zapoznał się także z projektem uchwały KRP rekomendującej wniesienie projektu ustawy wydłużającej vacatio legis powyższych ustaw (ustawy z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw i ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw).
Nie poinformowano jednak, czy minister przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.

LEX Navigator Postępowanie Karne>>>