Rada Legislacyjna ma kilka krytycznych uwag do projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Rada Legislacyjna zauważa, że projekt dopuszcza zupełną uznaniowość w podjęciu decyzji przez organ koncesyjny o ograniczeniu liczby koncesji. I to budzi wątpliwości natury konstytucyjnej, ponieważ ten przepis może zostać uznany za niezgodny z zasadą swobody działalności gospodarczej, wyrażoną w art. 22 Konstytucji oraz naruszać art. 31 ust. 3 Konstytucji i wywodzoną z niego zasadę proporcjonalności. Zasada ta oznacza, że ustawodawca podejmujący się ograniczenia praw konstytucyjnych powinien w każdym wypadku zważyć, w jakim zakresie, i w jaki sposób, dokonać interwencji legislacyjnej, aby osiągnąć swój uzasadniony cel. Musi też rozważyć, czy stworzone ograniczenia praw i wolności są rzeczywiście niezbędne, racjonalne oraz efektywnie prowadzą do zamierzonej ochrony  równości. W związku z tym uzasadnienie do projektu ustawy powinno zostać uzupełnione o test proporcjonalności.
W ocenie Rady Legislacyjnej projektowana regulacja dotycząca przeprowadzenia przetargu, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji wydaje się nie mieć charakteru wyczerpującego. W szczególności brak jest przepisów dotyczących komisji przetargowej, jej składu, przepisów dotyczących możliwości zaskarżenia wyników przetargu, przepisów o podawaniu do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu, a także określenia zakresu treściowego wniosku o udzielenie promesy – przyrzeczenia wydania koncesji.

Opinia została wydana na podstawie analiz przygotowanych przez: dra hab. Adama Doliwę, prof. UwB, prof. dr hab. Annę Wyrozumską, prof. dr hab. Marka Bojarskiego, dr hab. Marka Dobrowolskiego oraz dr hab. Bogumiła Szmulika, prof. UKSW