Zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego można nawet po kilkudziesięciu latach stwierdzić nieważność decyzji wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ma jednak wątpliwości, czy po znacznym upływie czasu da się unieważnić także decyzje, na podstawie których obywatele nabyli prawo lub ekspektatywę prawa majątkowego. I poprzez stwierdzenie nieważności doprowadzić do pozbawienia ich np. własności kamienicy czy uzyskania użytkowania wieczystego gruntu. Sąd pyta więc Trybunał, czy art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., który nie wyłącza takiej ewentualności, jest zgodny z konstytucją i protokołem nr 1 do konwencji praw człowieka. Więcej: Rzeczpospolita>>>