Rządowy projekt ustawy wprowadzający do polskiego prawa rozwiązania zawarte w dyrektywie UE 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnieniem zawiera również propozycje zmian w postępowaniu cywilnym.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 739 § 1 k.p.c. sąd będzie mógł uzależnić wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu od złożenia przez wnioskodawcę kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego lub stosownie do okoliczności, innych osób, powstałych w wyniku wykonania postanowienia o zabezpieczeniu. Projekt przyznaje im jednocześnie prawo pierwszeństwa zaspokojenia swoich roszczeń przed innymi należnościami. W postępowaniu w sprawach roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji przepis ten będzie miał zastosowanie np. do przechowawców towarów, przy produkcji których wykorzystano nielegalnie uzyskane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Poszerzenie kręg osób uprawnionych z pierwszeństwem do zaspokojenia się z kaucji ma nie tylko zapobiegać składaniu przez uprawnionych nierozważnych wniosków o zabezpieczenie, ale też służyć ochronie interesów przedsiębiorców, którzy zostają narażeni na straty wskutek wykonania postanowienia o zabezpieczeniu.
Z kolei nowy art. 7551 k.p.c. będzie miał zastosowanie w sprawach roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji polegających na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa w których sąd udzielił zabezpieczenia polegającego na ustanowieniu zakazów, nakazów lub zajęciu rzeczy ruchomych, tak aby zapobiec dalszemu wykorzystywaniu nielegalnie uzyskanych informacji stanowiących poufną informację handlową.
Przedsiębiorca, do którego zabezpieczenie to będzie się odnosić będzie mógł wnioskować, aby sąd, zamiast tych środków, wyraził mu zgodę na wpłacenie na rachunek depozytowy Ministerstwa Finansów odpowiedniej sumy pieniężnej. Będzie ona stanowiła zabezpieczenie dla roszczeń przedsiębiorcy, którego informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały naruszone, a z których pozwany przedsiębiorca będzie nadal korzystał. Takie działanie będzie zasadne choćby w sytuacji, gdy producent poniósł już koszty przygotowania do produkcji towaru, a następnie okazało się, że technologiczne know-how stanowiło chronioną tajemnicę innego przedsiębiorcy, nielegalnie od niego uzyskaną.

Zmiany mają wejść w życie z dniem 9 czerwca 2018 r.


LEX Navigator Postępowanie Cywilne >>