Trwają konsultacje projektu zmian w kodeksie postępowania cywilnego i kodeksu cywilnego w zakresie mediacji cywilnej. Projekt został skierowany do przedsiębiorców polskich, w ramach prekonsultacji środowiskowych. Prowadzi je resort sprawiedliwości.

Następujące propozycje - zdaniem adwokata zasługują na wyróżnienie i podkreślenie: Obligatoryjny udział stron na przed-procesowym spotkaniu informacyjnym w sprawach gospodarczych, o zniesienie współwłasności, o dział spadku, o podział majątku wspólnego między małżonkami oraz w sprawach z prawa pracy stanowi istotny krok w kierunku powszechności stosowania instytucji mediacji w sporach cywilnych. (art. 98(1) par. 4 kpc).

Potwierdzenie podjęcia mediacji

Co więcej, warto podkreślić, że spotkanie informacyjne może prowadzić stały mediator, także poza budynkiem sądu. Za tę pracę mediator otrzyma odrębne wynagrodzenie określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Taki praktyczny kształt regulacji oznacza, iż spotkanie informacyjne staje się de facto początkiem postępowania mediacyjnego - wskazuje adw. Sylwester Pieckowski i dodaje, że sąd kierując strony do mediacji, kieruje się specjalizacją mediatorów.

Czytaj teżDługie procesy? MS chce przymusowej mediacji, a adwokatura kar za niezasadne posłanie klienta do sądu>>

Cenny jest też nowy przepis w art. 183(14) par. 1. , który stanowi, że sąd zatwierdza ugodę mediacyjną w terminie 30 dni. Każdy pozew w sprawie gospodarczej lub z zakresu prawa pracy kierowany do sądu musi być poprzedzony mediacją potwierdzoną poświadczeniem mediatora, który prowadził mediację.

Czytaj w LEX: Mediacja w erze Covid-19 (koronawirusa) >

W zasadzie mediacja - obowiązkowa

- Przepis ten wprowadza obligatoryjną mediację w rozwiązywaniu sporów gospodarczych i pracowniczych do prawa polskiego - zaznacza Pieckowski. Kontraktowe klauzule rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami powinny zawierać formułę wiązaną, mówiącą iż każdy spór przed skierowaniem go na drogę sądową będzie poddany próbie polubownego rozwiązania w trybie mediacji. (art. 396(1) kc.

Te legislacyjne propozycje są spełnieniem wniosków i postulatów od dawna wysuwanych przez polskie środowisko sądownictwa polubownego - twierdzi Pieckowski, który jest współautorem ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów z 2015 r. i byłym członkiem oraz przewodniczącym Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości w latach 2005-2013..