Zmiany to efekt  wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2017 r. Orzekł on, że osoba, która w stanie niepoczytalności popełniła przestępstwo o znacznej społecznej szkodliwości i została umieszczona przez sąd karny w zakładzie psychiatrycznym powinna móc uczestniczyć w posiedzeniu, na którym sąd rozstrzyga o jej dalszym pobycie w placówce. TK uznał tym samym, że przepis, który osadzonemu nie gwarantuje takiego prawa, jest niezgodny z konstytucją.

Biegli sądowi nie są nieusuwalni - czytaj tutaj>>

Istotna opinia biegłych

Zgodnie z nowymi przepisami sprawca będzie miał prawo udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie dalszego stosowania wobec niego środka polegającego na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Ustawa wyznacza mu termin, w jakim może zgłosić wniosek o doprowadzenie go na posiedzenie sądu - 7 dni od daty zawiadomienia o posiedzeniu sądu w jego sprawie. Możliwe będzie też złożenie wniosku za pośrednictwem kierownika zakładu psychiatrycznego, w którym sprawca został umieszczony. 

 


Równocześnie jego udział w posiedzeniu będzie uzależniony od opinii biegłych na temat tego, czy jego stan zdrowia nie stanowi przeszkody w przeprowadzeniu czynności z jego udziałem. Jeżeli będzie z niej wynikało, że byłoby to niewskazane, posiedzenie odbędzie się bez jego udziału, chyba że sąd uzna iż taki udział jest konieczny. 

Ustawa powierza orzekanie w sprawach wykonania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym sądowi, w którego okręgu sprawca przebywa. Musi to być jednak sąd tego samego rzędu co sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. Dotychczas właściwym do orzekania w przedmiocie środków zabezpieczających był jedynie sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.